SFS 2010:1531 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

101531.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft36{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i inkomstskattelagen (1999:1229);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 2 december 2010.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:329px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 21 kap. 4, 6, 12, 13, 1518 och</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">41 �� inkomstskattelagen (1999:1229)</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:395px;white-space:nowrap" class="ft13">2 ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>21 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:489px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:489px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Avdrag p� grund av avyttring av skog (skogsavdrag) p� en fastighet i</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">Sverige som �r taxerad som lantbruksenhet och �r en kapitaltillg�ng f�r g�-<br/>ras enligt best�mmelserna i 519 ��.</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Skogsavdrag f�r inte g�ras p� grund av en int�kt som tas upp till beskatt-</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">ning efter det att all mark eller all produktiv skogsmark som ing�r i n�rings-<br/>verksamheten har f�rv�rvats av en ny �gare.</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:613px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Anskaffningsv�rdet �r det v�rde som enligt 1219 �� avser skog och</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">produktiv skogsmark vid f�rv�rv av en fastighet som �r taxerad som lant-<br/>bruksenhet.</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Avdragsutrymmet �r det h�gsta belopp som fastighets�garen f�r dra av</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">under innehavstiden.</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Avdragsgrundande skogsint�kt �r summan av beskattnings�rets int�kt p�</p> <p style="position:absolute;top:719px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">grund av uppl�telse av avverkningsr�tt och 60 procent av beskattnings�rets<br/>int�kt p� grund av avyttring eller uttag av skogsprodukter. Med skogsint�kt<br/>avses ocks� f�rs�kringsers�ttning f�r skog och skogsprodukter.</p> <p style="position:absolute;top:789px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:789px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">Om en fastighet f�rv�rvas genom k�p, byte eller p� liknande s�tt, an-</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">ses som anskaffningsv�rde s� stor del av ers�ttningen f�r fastigheten som<br/>den del av fastighetens taxeringsv�rde som avser skogsbruket utg�r av hela<br/>taxeringsv�rdet vid f�rv�rvet. Till skogsbruket r�knas produktiv skogsmark<br/>med v�xande skog och s�dana markanl�ggningar som anv�nds eller beh�vs<br/>f�r skogsbruk.</p> <p style="position:absolute;top:913px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:913px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">Om best�mmelsen i 12 � inte kan till�mpas eller det �r uppenbart att</p> <p style="position:absolute;top:931px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">en till�mpning skulle ge ett v�rde som avviker fr�n den verkliga ers�ttningen<br/>f�r skog och produktiv skogsmark, �r anskaffningsv�rdet det belopp som<br/>kan anses motsvara den verkliga ers�ttningen.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2010/11:21, bet. 2010/11:SkU15, rskr. 2010/11:18.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Lagen omtryckt 2008:803.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:1531</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 december 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:1531</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Har ers�ttning betalats vid fastighetsreglering eller klyvning p� grund av</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">att v�rdet av den skog och produktiva skogsmark som har lagts till den skatt-<br/>skyldiges fastighet �verstiger v�rdet av den skog och produktiva skogsmark<br/>som har fr�ng�tt denna, ska ett belopp motsvarande ers�ttningen anses som<br/>anskaffningsv�rde.</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:274px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid rationaliseringsf�rv�rv ska i anskaffningsv�rdet r�knas in s�v�l</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">ers�ttningen f�r skog och produktiv skogsmark som den del av �vriga utgif-<br/>ter med anledning av f�rv�rvet som bel�per sig p� den f�rv�rvade skogen<br/>och produktiva skogsmarken.</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Utgifter som har dragits av med st�d av 16 kap. 20 a � ska inte r�knas in i</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">anskaffningsv�rdet.</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:397px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Om en fastighet f�rv�rvas genom arv, testamente, g�va, bodelning el-</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">ler p� liknande s�tt, g�ller vid ber�kning av f�rv�rvarens avdragsutrymme<br/>f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Omfattar f�rv�rvet all mark eller all produktiv skogsmark i den tidigare</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">�garens n�ringsverksamhet, tar f�rv�rvaren �ver den tidigare �garens<br/>anskaffningsv�rde. F�rv�rvaren anses ha gjort skogsavdrag med samma be-<br/>lopp som den tidigare �garen.</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Omfattar f�rv�rvet bara en del av den produktiva skogsmarken, anses som</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">anskaffningsv�rde f�r f�rv�rvaren s� stor del av den tidigare �garens an-<br/>skaffningsv�rde som v�rdet av den f�rv�rvade skogen och produktiva skogs-<br/>marken utg�r av v�rdet av all skog och produktiv skogsmark i dennes n�-<br/>ringsverksamhet n�r f�rv�rvet sker. F�rv�rvaren anses ha gjort skogsavdrag<br/>med samma belopp som den tidigare �garen anses ha gjort p� den f�rv�rvade<br/>delen.</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Omfattar f�rv�rvet mindre �n 20 procent av v�rdet av all skog och pro-</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">duktiv skogsmark i n�ringsverksamheten och �r det inte fr�ga om en ideell<br/>andel av en fastighet, anses den nye �garens anskaffningsv�rde och avdrags-<br/>utrymme vara noll.</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:733px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Om en del av den skattskyldiges produktiva skogsmark f�rv�rvas av</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">en ny �gare, anses den skattskyldiges anskaffningsv�rde och avdragsut-<br/>rymme minska i samma proportion som minskningen av v�rdet av skogen<br/>och den produktiva skogsmarken i n�ringsverksamheten. En proportionell<br/>minskning ska ocks� g�ras om v�rdet av fastighetens skog och produktiva<br/>skogsmark minskar p� grund av fastighetsreglering eller klyvning.</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Omfattar f�rv�rvet eller minskningen mindre �n 20 procent av v�rdet av</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">skogen och den produktiva skogsmarken, och �r det inte fr�ga om en ideell<br/>andel av en fastighet, ska den skattskyldiges anskaffningsv�rde och avdrags-<br/>utrymme dock inte minskas. Vad som s�gs i detta stycke g�ller inte s�dana<br/>f�rv�rv som avses i 14 �.</p> <p style="position:absolute;top:945px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:945px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Best�mmelserna i 17 � till�mpas ocks� om</p> <p style="position:absolute;top:962px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">1. en fastighet enligt 27 kap. 11 � blir lagertillg�ng i en tomtr�relse som</p> <p style="position:absolute;top:980px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">den skattskyldige bedriver, eller</p> <p style="position:absolute;top:998px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">2. den skattskyldige p� grund av allframtidsuppl�telse f�r s�dan eng�ngs-</p> <p style="position:absolute;top:1015px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ers�ttning som avses i 45 kap. 6 � f�r skog och produktiv skogsmark.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2010:1531</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Skogen och den produktiva skogsmarken anses d� ha f�rv�rvats av en ny</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">�gare.</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>41 �</b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft33">3</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft30">Om den skattskyldiges lantbruksenhet med produktiv skogsmark</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">�verg�r till en n�rst�ende genom arv, testamente, g�va eller bodelning f�r<br/>denne ta �ver medel p� ett skogskonto eller skogsskadekonto utan att be-<br/>skattning sker enligt 37 �,</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30"> om mottagaren vid arv, testamente eller bodelning med anledning av</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">ena makens d�d skriftligen f�rklarar att han tar �ver medlen, eller</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30"> om parterna vid g�va eller bodelning av annan anledning �n ena makens</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">d�d tr�ffar skriftligt avtal om att medlen tas �ver.</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft36">Ut�ver vad som s�gs i f�rsta stycket kr�vs<br/> att kontot f�rs �ver direkt till mottagaren eller medlen f�rs direkt �ver</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">till ett motsvarande konto som innehas av mottagaren, och</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30"> att �verf�ringen sker samma beskattnings�r som lantbruksenheten �ver-</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">g�r.</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Om bara en del av lantbruksenheten �verg�r till den n�rst�ende, f�r denne</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">ta �ver h�gst s� stor del av kontomedlen som hans andel motsvarar av den<br/>�vertagna produktiva skogsmarkens skogsbruksv�rde i f�rh�llande till<br/>skogsbruksv�rdet f�r all produktiv skogsmark p� lantbruksenheten det be-<br/>skattnings�r d� enheten �verg�r.</p> <p style="position:absolute;top:557px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft36">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011. <br/>2. Best�mmelserna i 21 kap. 41 � i sin nya lydelse till�mpas n�r en lant-</p> <p style="position:absolute;top:592px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">bruksenhet �verg�r till en n�rst�ende efter den 31 december 2010.</p> <p style="position:absolute;top:610px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">3. Best�mmelserna i �vrigt till�mpas i sina nya lydelser f�r avdragsgrun-</p> <p style="position:absolute;top:628px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">dande skogsint�kter efter den 31 december 2010. F�r fastigheter f�rv�rvade<br/>f�re ikrafttr�dandet avses d�rvid med skogens anskaffningsv�rde v�rdet be-<br/>r�knat enligt �ldre best�mmelser.</p> <p style="position:absolute;top:698px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:734px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">ANDERS BORG</p> <p style="position:absolute;top:751px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft36">Linda Haggren<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">3 Senaste lydelse 2008:1066.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft40">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft40">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utf�rdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 21 kap. 4, 6, 12, 13, 1518 och

41 �� inkomstskattelagen (1999:1229)

2 ska ha f�ljande lydelse.

21 kap.

4 �

Avdrag p� grund av avyttring av skog (skogsavdrag) p� en fastighet i

Sverige som �r taxerad som lantbruksenhet och �r en kapitaltillg�ng f�r g�-
ras enligt best�mmelserna i 519 ��.

Skogsavdrag f�r inte g�ras p� grund av en int�kt som tas upp till beskatt-

ning efter det att all mark eller all produktiv skogsmark som ing�r i n�rings-
verksamheten har f�rv�rvats av en ny �gare.

6 �

Anskaffningsv�rdet �r det v�rde som enligt 1219 �� avser skog och

produktiv skogsmark vid f�rv�rv av en fastighet som �r taxerad som lant-
bruksenhet.

Avdragsutrymmet �r det h�gsta belopp som fastighets�garen f�r dra av

under innehavstiden.

Avdragsgrundande skogsint�kt �r summan av beskattnings�rets int�kt p�

grund av uppl�telse av avverkningsr�tt och 60 procent av beskattnings�rets
int�kt p� grund av avyttring eller uttag av skogsprodukter. Med skogsint�kt
avses ocks� f�rs�kringsers�ttning f�r skog och skogsprodukter.

12 �

Om en fastighet f�rv�rvas genom k�p, byte eller p� liknande s�tt, an-

ses som anskaffningsv�rde s� stor del av ers�ttningen f�r fastigheten som
den del av fastighetens taxeringsv�rde som avser skogsbruket utg�r av hela
taxeringsv�rdet vid f�rv�rvet. Till skogsbruket r�knas produktiv skogsmark
med v�xande skog och s�dana markanl�ggningar som anv�nds eller beh�vs
f�r skogsbruk.

13 �

Om best�mmelsen i 12 � inte kan till�mpas eller det �r uppenbart att

en till�mpning skulle ge ett v�rde som avviker fr�n den verkliga ers�ttningen
f�r skog och produktiv skogsmark, �r anskaffningsv�rdet det belopp som
kan anses motsvara den verkliga ers�ttningen.

1 Prop. 2010/11:21, bet. 2010/11:SkU15, rskr. 2010/11:18.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

SFS 2010:1531

Utkom fr�n trycket
den 10 december 2010

background image

2

SFS 2010:1531

Har ers�ttning betalats vid fastighetsreglering eller klyvning p� grund av

att v�rdet av den skog och produktiva skogsmark som har lagts till den skatt-
skyldiges fastighet �verstiger v�rdet av den skog och produktiva skogsmark
som har fr�ng�tt denna, ska ett belopp motsvarande ers�ttningen anses som
anskaffningsv�rde.

15 �

Vid rationaliseringsf�rv�rv ska i anskaffningsv�rdet r�knas in s�v�l

ers�ttningen f�r skog och produktiv skogsmark som den del av �vriga utgif-
ter med anledning av f�rv�rvet som bel�per sig p� den f�rv�rvade skogen
och produktiva skogsmarken.

Utgifter som har dragits av med st�d av 16 kap. 20 a � ska inte r�knas in i

anskaffningsv�rdet.

16 �

Om en fastighet f�rv�rvas genom arv, testamente, g�va, bodelning el-

ler p� liknande s�tt, g�ller vid ber�kning av f�rv�rvarens avdragsutrymme
f�ljande.

Omfattar f�rv�rvet all mark eller all produktiv skogsmark i den tidigare

�garens n�ringsverksamhet, tar f�rv�rvaren �ver den tidigare �garens
anskaffningsv�rde. F�rv�rvaren anses ha gjort skogsavdrag med samma be-
lopp som den tidigare �garen.

Omfattar f�rv�rvet bara en del av den produktiva skogsmarken, anses som

anskaffningsv�rde f�r f�rv�rvaren s� stor del av den tidigare �garens an-
skaffningsv�rde som v�rdet av den f�rv�rvade skogen och produktiva skogs-
marken utg�r av v�rdet av all skog och produktiv skogsmark i dennes n�-
ringsverksamhet n�r f�rv�rvet sker. F�rv�rvaren anses ha gjort skogsavdrag
med samma belopp som den tidigare �garen anses ha gjort p� den f�rv�rvade
delen.

Omfattar f�rv�rvet mindre �n 20 procent av v�rdet av all skog och pro-

duktiv skogsmark i n�ringsverksamheten och �r det inte fr�ga om en ideell
andel av en fastighet, anses den nye �garens anskaffningsv�rde och avdrags-
utrymme vara noll.

17 �

Om en del av den skattskyldiges produktiva skogsmark f�rv�rvas av

en ny �gare, anses den skattskyldiges anskaffningsv�rde och avdragsut-
rymme minska i samma proportion som minskningen av v�rdet av skogen
och den produktiva skogsmarken i n�ringsverksamheten. En proportionell
minskning ska ocks� g�ras om v�rdet av fastighetens skog och produktiva
skogsmark minskar p� grund av fastighetsreglering eller klyvning.

Omfattar f�rv�rvet eller minskningen mindre �n 20 procent av v�rdet av

skogen och den produktiva skogsmarken, och �r det inte fr�ga om en ideell
andel av en fastighet, ska den skattskyldiges anskaffningsv�rde och avdrags-
utrymme dock inte minskas. Vad som s�gs i detta stycke g�ller inte s�dana
f�rv�rv som avses i 14 �.

18 �

Best�mmelserna i 17 � till�mpas ocks� om

1. en fastighet enligt 27 kap. 11 � blir lagertillg�ng i en tomtr�relse som

den skattskyldige bedriver, eller

2. den skattskyldige p� grund av allframtidsuppl�telse f�r s�dan eng�ngs-

ers�ttning som avses i 45 kap. 6 � f�r skog och produktiv skogsmark.

background image

3

SFS 2010:1531

Skogen och den produktiva skogsmarken anses d� ha f�rv�rvats av en ny

�gare.

41 �

3

Om den skattskyldiges lantbruksenhet med produktiv skogsmark

�verg�r till en n�rst�ende genom arv, testamente, g�va eller bodelning f�r
denne ta �ver medel p� ett skogskonto eller skogsskadekonto utan att be-
skattning sker enligt 37 �,

 om mottagaren vid arv, testamente eller bodelning med anledning av

ena makens d�d skriftligen f�rklarar att han tar �ver medlen, eller

 om parterna vid g�va eller bodelning av annan anledning �n ena makens

d�d tr�ffar skriftligt avtal om att medlen tas �ver.

Ut�ver vad som s�gs i f�rsta stycket kr�vs
 att kontot f�rs �ver direkt till mottagaren eller medlen f�rs direkt �ver

till ett motsvarande konto som innehas av mottagaren, och

 att �verf�ringen sker samma beskattnings�r som lantbruksenheten �ver-

g�r.

Om bara en del av lantbruksenheten �verg�r till den n�rst�ende, f�r denne

ta �ver h�gst s� stor del av kontomedlen som hans andel motsvarar av den
�vertagna produktiva skogsmarkens skogsbruksv�rde i f�rh�llande till
skogsbruksv�rdet f�r all produktiv skogsmark p� lantbruksenheten det be-
skattnings�r d� enheten �verg�r.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.
2. Best�mmelserna i 21 kap. 41 � i sin nya lydelse till�mpas n�r en lant-

bruksenhet �verg�r till en n�rst�ende efter den 31 december 2010.

3. Best�mmelserna i �vrigt till�mpas i sina nya lydelser f�r avdragsgrun-

dande skogsint�kter efter den 31 december 2010. F�r fastigheter f�rv�rvade
f�re ikrafttr�dandet avses d�rvid med skogens anskaffningsv�rde v�rdet be-
r�knat enligt �ldre best�mmelser.

P� regeringens v�gnar

ANDERS BORG

Linda Haggren
(Finansdepartementet)

3 Senaste lydelse 2008:1066.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;