SFS 2010:1531 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

101531.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 21 kap. 4, 6, 12, 13, 15�18 och

41 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)

2 ska ha följande lydelse.

21 kap.

4 §

Avdrag på grund av avyttring av skog (skogsavdrag) på en fastighet i

Sverige som är taxerad som lantbruksenhet och är en kapitaltillgång får gö-
ras enligt bestämmelserna i 5�19 §§.

Skogsavdrag får inte göras på grund av en intäkt som tas upp till beskatt-

ning efter det att all mark eller all produktiv skogsmark som ingår i närings-
verksamheten har förvärvats av en ny ägare.

6 §

Anskaffningsvärdet är det värde som enligt 12�19 §§ avser skog och

produktiv skogsmark vid förvärv av en fastighet som är taxerad som lant-
bruksenhet.

Avdragsutrymmet är det högsta belopp som fastighetsägaren får dra av

under innehavstiden.

Avdragsgrundande skogsintäkt är summan av beskattningsårets intäkt på

grund av upplåtelse av avverkningsrätt och 60 procent av beskattningsårets
intäkt på grund av avyttring eller uttag av skogsprodukter. Med skogsintäkt
avses också försäkringsersättning för skog och skogsprodukter.

12 §

Om en fastighet förvärvas genom köp, byte eller på liknande sätt, an-

ses som anskaffningsvärde så stor del av ersättningen för fastigheten som
den del av fastighetens taxeringsvärde som avser skogsbruket utgör av hela
taxeringsvärdet vid förvärvet. Till skogsbruket räknas produktiv skogsmark
med växande skog och sådana markanläggningar som används eller behövs
för skogsbruk.

13 §

Om bestämmelsen i 12 § inte kan tillämpas eller det är uppenbart att

en tillämpning skulle ge ett värde som avviker från den verkliga ersättningen
för skog och produktiv skogsmark, är anskaffningsvärdet det belopp som
kan anses motsvara den verkliga ersättningen.

1 Prop. 2010/11:21, bet. 2010/11:SkU15, rskr. 2010/11:18.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

SFS 2010:1531

Utkom från trycket
den 10 december 2010

background image

2

SFS 2010:1531

Har ersättning betalats vid fastighetsreglering eller klyvning på grund av

att värdet av den skog och produktiva skogsmark som har lagts till den skatt-
skyldiges fastighet överstiger värdet av den skog och produktiva skogsmark
som har frångått denna, ska ett belopp motsvarande ersättningen anses som
anskaffningsvärde.

15 §

Vid rationaliseringsförvärv ska i anskaffningsvärdet räknas in såväl

ersättningen för skog och produktiv skogsmark som den del av övriga utgif-
ter med anledning av förvärvet som belöper sig på den förvärvade skogen
och produktiva skogsmarken.

Utgifter som har dragits av med stöd av 16 kap. 20 a § ska inte räknas in i

anskaffningsvärdet.

16 §

Om en fastighet förvärvas genom arv, testamente, gåva, bodelning el-

ler på liknande sätt, gäller vid beräkning av förvärvarens avdragsutrymme
följande.

Omfattar förvärvet all mark eller all produktiv skogsmark i den tidigare

ägarens näringsverksamhet, tar förvärvaren över den tidigare ägarens
anskaffningsvärde. Förvärvaren anses ha gjort skogsavdrag med samma be-
lopp som den tidigare ägaren.

Omfattar förvärvet bara en del av den produktiva skogsmarken, anses som

anskaffningsvärde för förvärvaren så stor del av den tidigare ägarens an-
skaffningsvärde som värdet av den förvärvade skogen och produktiva skogs-
marken utgör av värdet av all skog och produktiv skogsmark i dennes nä-
ringsverksamhet när förvärvet sker. Förvärvaren anses ha gjort skogsavdrag
med samma belopp som den tidigare ägaren anses ha gjort på den förvärvade
delen.

Omfattar förvärvet mindre än 20 procent av värdet av all skog och pro-

duktiv skogsmark i näringsverksamheten och är det inte fråga om en ideell
andel av en fastighet, anses den nye ägarens anskaffningsvärde och avdrags-
utrymme vara noll.

17 §

Om en del av den skattskyldiges produktiva skogsmark förvärvas av

en ny ägare, anses den skattskyldiges anskaffningsvärde och avdragsut-
rymme minska i samma proportion som minskningen av värdet av skogen
och den produktiva skogsmarken i näringsverksamheten. En proportionell
minskning ska också göras om värdet av fastighetens skog och produktiva
skogsmark minskar på grund av fastighetsreglering eller klyvning.

Omfattar förvärvet eller minskningen mindre än 20 procent av värdet av

skogen och den produktiva skogsmarken, och är det inte fråga om en ideell
andel av en fastighet, ska den skattskyldiges anskaffningsvärde och avdrags-
utrymme dock inte minskas. Vad som sägs i detta stycke gäller inte sådana
förvärv som avses i 14 §.

18 §

Bestämmelserna i 17 § tillämpas också om

1. en fastighet enligt 27 kap. 11 § blir lagertillgång i en tomtrörelse som

den skattskyldige bedriver, eller

2. den skattskyldige på grund av allframtidsupplåtelse får sådan engångs-

ersättning som avses i 45 kap. 6 § för skog och produktiv skogsmark.

background image

3

SFS 2010:1531

Skogen och den produktiva skogsmarken anses då ha förvärvats av en ny

ägare.

41 §

3

Om den skattskyldiges lantbruksenhet med produktiv skogsmark

övergår till en närstående genom arv, testamente, gåva eller bodelning får
denne ta över medel på ett skogskonto eller skogsskadekonto utan att be-
skattning sker enligt 37 §,

� om mottagaren vid arv, testamente eller bodelning med anledning av

ena makens död skriftligen förklarar att han tar över medlen, eller

� om parterna vid gåva eller bodelning av annan anledning än ena makens

död träffar skriftligt avtal om att medlen tas över.

Utöver vad som sägs i första stycket krävs
� att kontot förs över direkt till mottagaren eller medlen förs direkt över

till ett motsvarande konto som innehas av mottagaren, och

� att överföringen sker samma beskattningsår som lantbruksenheten över-

går.

Om bara en del av lantbruksenheten övergår till den närstående, får denne

ta över högst så stor del av kontomedlen som hans andel motsvarar av den
övertagna produktiva skogsmarkens skogsbruksvärde i förhållande till
skogsbruksvärdet för all produktiv skogsmark på lantbruksenheten det be-
skattningsår då enheten övergår.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. Bestämmelserna i 21 kap. 41 § i sin nya lydelse tillämpas när en lant-

bruksenhet övergår till en närstående efter den 31 december 2010.

3. Bestämmelserna i övrigt tillämpas i sina nya lydelser för avdragsgrun-

dande skogsintäkter efter den 31 december 2010. För fastigheter förvärvade
före ikraftträdandet avses därvid med skogens anskaffningsvärde värdet be-
räknat enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Linda Haggren
(Finansdepartementet)

3 Senaste lydelse 2008:1066.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010