SFS 2010:1541 Lag om ändring i miljöbalken

101541.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 20 kap. 6 och 11 §§ miljöbalken

ska ha följande lydelse.

20 kap.

6 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer utser ord-

förande, anställer vikarie för miljöråd samt förordnar sakkunniga ledamöter i
miljödomstol. I lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare finns
bestämmelser om utnämning av miljöråd.

11 §

För fullgörande av Svea hovrätts uppgifter som Miljööverdomstol ska

det, förutom lagfarna domare, finnas miljöråd. Dessa ska ha teknisk eller
naturvetenskaplig utbildning och erfarenhet av miljöfrågor. I lagen
(2010:1390) om utnämning av ordinarie domare finns bestämmelser om ut-
nämning av miljöråd. Regeringen eller den myndighet som regeringen be-
stämmer anställer vikarie för miljöråd.

Miljööverdomstolen är domför med fyra ledamöter, av vilka minst tre ska

vara lagfarna. Om en av de lagfarna ledamöterna får förhinder sedan huvud-
förhandling har påbörjats är rätten ändå domför. Fler än fem ledamöter får
inte delta.

Vid behandlingen av frågor om prövningstillstånd ska Miljööverdom-

stolen bestå av tre lagfarna domare. Ett miljöråd får dock ingå i rätten i stäl-
let för en av de lagfarna ledamöterna.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr 2010/11:31.

SFS 2010:1541

Utkom från trycket
den 10 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010