SFS 2010:1623 Lag om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

101623.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av
alkoholhaltiga drycker m.m.;

utfärdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1958:205) om förverk-

ande av alkoholhaltiga drycker m.m. ska ha följande lydelse.

1 §

2

Alkoholhaltiga drycker eller andra medel som har trafikfarlig påverk-

an, vilka påträffas hos den som brutit mot 4 eller 4 a § lagen (1951:649) om
straff för vissa trafikbrott, 30 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnel-
bana och spårväg, 10 kap. 2 § järnvägslagen (2004:519), 13 kap. 1 § luft-
fartslagen (2010:500) eller 20 kap. 4 eller 5 § sjölagen (1994:1009) ska för-
klaras förverkade, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Detsamma ska gälla om sådana drycker eller medel påträffas hos den som

medföljt vid tillfället, om medlen kan antas ha varit avsedda även för den
som begått gärningen.

Spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker som påträffas

hos den som förtär eller förvarar sådana drycker i strid med villkor enligt
2 kap. 16 § andra stycket första meningen eller med 2 kap. 18 § ordnings-
lagen (1993:1617) eller med lokal ordningsföreskrift ska, oavsett vem dryck-
erna tillhör, förklaras förverkade, om inte särskilda skäl talar mot det. Det-
samma ska gälla alkoholdrycker som påträffas hos den som förtär sådana
drycker i strid med 4 kap. 4 § ordningslagen eller med 9 kap. 2 § järnvägs-
lagen.

Vad som sagts i tredje stycket gäller också i fråga om sådana drycker som

avses där och som påträffas hos någon som vid tillfället var i sällskap med
den som bröt mot bestämmelsen, om det är sannolikt att dryckerna var av-
sedda även för den senare.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Susanne Kaevergaard
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:125, bet 2010/11:SoU4, rskr. 2010/11:36.

2 Senaste lydelse 2010:506.

SFS 2010:1623

Utkom från trycket
den 14 december 2010