SFS 2010:1629 Lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

101629.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:506) om
punktskattekontroll av transporter m.m. av
alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter;

utfärdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 16 § och 3 kap. 1 § lagen

(1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror,
tobaksvaror och energiprodukter ska ha följande lydelse.

2 kap.

16 §

2

Om omhändertagandet av en alkoholvara upphävs men den som gör

anspråk på varan saknar rätt enligt 4 kap. 4 § eller 6 kap. 1 § alkohollagen
(2010:1622) att föra in varan, ska beslut fattas om att varan inte ska lämnas
ut till denne.

Om omhändertagandet av en tobaksvara upphävs men den som gör an-

språk på varan är under 18 år, ska beslut fattas om att varan inte ska lämnas
ut till denne.

Om beslut fattats enligt första eller andra stycket om att en vara inte ska

lämnas ut till en viss person, ska den som gjort anspråk på varan ges möjlig-
het att återutföra varan på villkor som Tullverket bestämmer.

3 kap.

1 §

3

Tullverket får undersöka postförsändelser, såsom paket och brev, för

att kontrollera om de innehåller alkohol- eller tobaksvaror.

Sådana försändelser får öppnas om det finns anledning att anta att de inne-

håller sådana varor som nämns i första stycket samt om de finns hos Tull-
verket eller på utväxlingspostkontoret.

Om en försändelse innehåller ett förtroligt meddelande skall detta omedel-

bart tillslutas och vidarebefordras till mottagaren.

Har en försändelse öppnats skall mottagaren och, om det är möjligt, av-

sändaren underrättas så snart som möjligt.

Om mottagaren av en alkoholvara som påträffas i en postförsändelse sak-

nar rätt att föra in varan enligt bestämmelserna i 4 kap. 4 § eller 6 kap. 1 § al-
kohollagen (2010:1622) ska varan tas om hand. Detsamma gäller om försän-

1 Prop. 2009/10:125, bet. 2010/11:SoU4, rskr. 2010/11:36.

2 Senaste lydelse 2002:883.

3 Senaste lydelse 2002:883.

SFS 2010:1629

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1629

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

delsen innehåller en tobaksvara och mottagaren är under 18 år. Avsändaren
ska ges möjlighet att återutföra varan på villkor som Tullverket bestämmer.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

ANDERS BORG

Monica Falck
(Finansdepartementet)