SFS 2010:1634 Lag om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

101634.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa
receptfria läkemedel;

utfärdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 § lagen (2009:730) om handel

med vissa receptfria läkemedel ska ha följande lydelse.

11 §

Detaljhandel får, med undantag för detaljhandel med nikotinläke-

medel, inte bedrivas i serveringsutrymmen där serveringstillstånd gäller en-
ligt 8 kap. 1 § alkohollagen (2010:1622).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2009/10:125, bet. 2010/11:SoU4, rskr. 2010/11:36.

SFS 2010:1634

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010