SFS 2010:251 Lag om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

100251.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:145) om statligt
tandvårdsstöd;

utfärdad den 31 mars 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 6 § lagen (2008:145) om

statligt tandvårdsstöd ska ha följande lydelse.

1 kap.

6 §

Statligt tandvårdsstöd får inte lämnas för sådan tandvård som avses i

15 a § sjätte stycket tandvårdslagen (1985:125).

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2010.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2009/10:88, bet. 2009/10:SoU9, rskr. 2009/10:214.

SFS 2010:251

Utkom från trycket
den 13 april 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010