SFS 2010:2018 Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

102018.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i studiestödslagen (1999:1395);

utfärdad den 22 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 11 och 13 §§ studiestöds-

lagen (1999:1395) ska ha följande lydelse.

3 kap.

11 §

2

Studiemedel får lämnas med ett belopp som för varje vecka då den

studerande har rätt till studiemedel utgör

1. 5,07 procent av prisbasbeloppet vid studier på heltid,
2. 3,80 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 75 procent men

mindre än 100 procent av heltid, och

3. 2,54 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 50 procent men

mindre än 75 procent av heltid.

Första stycket gäller bara om något annat inte följer av 14, 15, 16, 17, 18

eller 20 §.

13 §

3

Till studerande i sådan utbildning som avses i 2 § andra stycket får

studiebidrag lämnas med ett högre belopp per vecka, nämligen med

1. 3,70 procent av prisbasbeloppet vid studier på heltid,
2. 2,77 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 75 procent men

mindre än 100 procent av heltid, och

3. 1,85 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 50 procent men

mindre än 75 procent av heltid.

Det högre bidragsbeloppet får lämnas från och med det kalenderår då den

studerande fyller 25 år. En studerande som tidigare har fått det högre
bidragsbeloppet för en viss utbildning och som fortsätter denna utbildning
har förtur till det högre beloppet. Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om de förutsättningar som i
övrigt ska gälla för att en studerande ska ha rätt till det högre bidragsbeloppet.

Regeringen meddelar föreskrifter om att det högre bidragsbeloppet får

lämnas även för studier i sådan utbildning som avses i 2 § första stycket, om
det finns särskilda skäl. Regeringen meddelar också föreskrifter om att det
högre bidragsbeloppet får lämnas även till studerande som är yngre än 25 år
och som har särskilt behov av ett sådant stöd.

1 Prop. 2010/11:1, utg.omr. 15, bet. 2010/11:UbU2, rskr. 2010/11:136.

2 Senaste lydelse 2009:1535.

3 Senaste lydelse 2009:1535.

SFS 2010:2018

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

2

SFS 2010:2018

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 i fråga om 3 kap. 13 § och i

övrigt den 1 juli 2011.

2. Bestämmelsen i 3 kap. 11 § i sin nya lydelse tillämpas i fråga om

studiemedel som lämnas för tid från och med den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

;