SFS 2010:2047 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

102047.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i förmånsrättslagen (1970:979);

utfärdad den 22 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 a § förmånsrättslagen (1970:979)

ska ha följande lydelse.

4 a §

2

Förmånsrätt följer med försäkringstagares och andra ersättnings-

berättigades fordran hos försäkringsgivare i den egendom och i den omfatt-
ning som anges i 6 kap. 31 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) och 5 kap.
11 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensions-
instituts verksamhet i Sverige.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62.

2 Senaste lydelse 2005:1048.

SFS 2010:2047

Utkom från trycket
den 18 januari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010