SFS 2010:2055 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

102055.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument;

utfärdad den 22 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 b kap. 1 och 4 §§ lagen

(1991:980) om handel med finansiella instrument ska ha följande lydelse.

2 b kap.

1 §

2

Vid fusioner enligt 23

kap. aktiebolagslagen (2005:551) gäller

bestämmelserna i detta kapitel, om vederlaget till aktieägarna i ett överlåtan-
de bolag utgörs av aktier i det övertagande bolaget och minst ett av bolagen
är ett publikt aktiebolag eller ett publikt försäkringsaktiebolag.

4 §

3

Om Finansinspektionen inte har meddelat beslut enligt 3 §, ska doku-

mentet hållas tillgängligt för aktieägarna i överlåtande bolag under minst två
veckor före den bolagsstämma då respektive bolag ska fatta beslut om god-
kännande av fusionsplanen. Kopior av dokumentet ska genast och utan kost-
nad skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Det som föreskrivs i fråga om aktieägare i det överlåtande bolaget i första

stycket ska också tillämpas i fråga om aktieägare i övertagande bolag i de
fall som anges i 23 kap. 15 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
2. Vad som sägs i 2 b kap. 1 § om publikt aktiebolag ska också gälla

publikt försäkringsaktiebolag för vilket 22 § lagen (2010:2044) om införan-
de av försäkringsrörelselagen (2010:2043) är tillämpligt. I sådana fall ska
äldre bestämmelser i 2 b kap. 4 § om aktieägare i övertagande bolag tilläm-
pas.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62.

2 Senaste lydelse 2005:833.

3 Senaste lydelse 2005:833.

SFS 2010:2055

Utkom från trycket
den 18 januari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010