SFS 2010:2055 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

102055.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1991:980) om handel med <br/>finansiella instrument;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 december 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:337px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 2 b kap. 1 och 4 �� lagen</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(1991:980) om handel med finansiella instrument ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 b kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:507px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid fusioner enligt 23 </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:362px;white-space:nowrap" class="ft10">kap. aktiebolagslagen (2005:551) g�ller</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">best�mmelserna i detta kapitel, om vederlaget till aktie�garna i ett �verl�tan-<br/>de bolag utg�rs av aktier i det �vertagande bolaget och minst ett av bolagen<br/>�r ett publikt aktiebolag eller ett publikt f�rs�kringsaktiebolag.</p> <p style="position:absolute;top:597px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:595px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:597px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Om Finansinspektionen inte har meddelat beslut enligt 3 �, ska doku-</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">mentet h�llas tillg�ngligt f�r aktie�garna i �verl�tande bolag under minst tv�<br/>veckor f�re den bolagsst�mma d� respektive bolag ska fatta beslut om god-<br/>k�nnande av fusionsplanen. Kopior av dokumentet ska genast och utan kost-<br/>nad skickas till de aktie�gare som beg�r det och uppger sin postadress.</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Det som f�reskrivs i fr�ga om aktie�gare i det �verl�tande bolaget i f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">stycket ska ocks� till�mpas i fr�ga om aktie�gare i �vertagande bolag i de<br/>fall som anges i 23 kap. 15 � andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2011.<br/>2. Vad som s�gs i 2 b kap. 1 � om publikt aktiebolag ska ocks� g�lla</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">publikt f�rs�kringsaktiebolag f�r vilket 22 � lagen (2010:2044) om inf�ran-<br/>de av f�rs�kringsr�relselagen (2010:2043) �r till�mpligt. I s�dana fall ska<br/>�ldre best�mmelser i 2 b kap. 4 � om aktie�gare i �vertagande bolag till�m-<br/>pas.</p> <p style="position:absolute;top:880px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:915px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">PETER NORMAN</p> <p style="position:absolute;top:933px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft110">Katarina Back<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2005:833.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2005:833.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:2055</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 18 januari 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument;

utf�rdad den 22 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 2 b kap. 1 och 4 �� lagen

(1991:980) om handel med finansiella instrument ska ha f�ljande lydelse.

2 b kap.

1 �

2

Vid fusioner enligt 23

kap. aktiebolagslagen (2005:551) g�ller

best�mmelserna i detta kapitel, om vederlaget till aktie�garna i ett �verl�tan-
de bolag utg�rs av aktier i det �vertagande bolaget och minst ett av bolagen
�r ett publikt aktiebolag eller ett publikt f�rs�kringsaktiebolag.

4 �

3

Om Finansinspektionen inte har meddelat beslut enligt 3 �, ska doku-

mentet h�llas tillg�ngligt f�r aktie�garna i �verl�tande bolag under minst tv�
veckor f�re den bolagsst�mma d� respektive bolag ska fatta beslut om god-
k�nnande av fusionsplanen. Kopior av dokumentet ska genast och utan kost-
nad skickas till de aktie�gare som beg�r det och uppger sin postadress.

Det som f�reskrivs i fr�ga om aktie�gare i det �verl�tande bolaget i f�rsta

stycket ska ocks� till�mpas i fr�ga om aktie�gare i �vertagande bolag i de
fall som anges i 23 kap. 15 � andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2011.
2. Vad som s�gs i 2 b kap. 1 � om publikt aktiebolag ska ocks� g�lla

publikt f�rs�kringsaktiebolag f�r vilket 22 � lagen (2010:2044) om inf�ran-
de av f�rs�kringsr�relselagen (2010:2043) �r till�mpligt. I s�dana fall ska
�ldre best�mmelser i 2 b kap. 4 � om aktie�gare i �vertagande bolag till�m-
pas.

P� regeringens v�gnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62.

2 Senaste lydelse 2005:833.

3 Senaste lydelse 2005:833.

SFS 2010:2055

Utkom fr�n trycket
den 18 januari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;