SFS 2010:2066 Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål

102066.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2000:562) om internationell <br/>r�ttslig hj�lp i brottm�l;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 december 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 5 kap. 10 � lagen (2000:562) om</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">internationell r�ttslig hj�lp i brottm�l ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:507px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelser om uppgiftsskyldighet finns i 9 kap. 12 � f�rs�krings-</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">r�relselagen (2010:2043), 8 kap. 2 a � lagen (1998:1479) om kontof�ring av<br/>finansiella instrument, 4 kap. 5 � lagen (2002:149) om utgivning av elektro-<br/>niska pengar, 2 kap. 20 � lagen (2004:46) om investeringsfonder, 1 kap. 11 �<br/>lagen (2004:297) om bank- och finansieringsr�relse, 6 kap. 8 � lagen<br/>(2006:531) om s�rskild tillsyn �ver finansiella konglomerat, 10 kap. 18 � la-<br/>gen (2006:1371) om kapitalt�ckning och stora exponeringar och 1 kap. 12 �<br/>lagen (2007:528) om v�rdepappersmarknaden.</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">I de lagar som anges i f�rsta stycket finns �ven best�mmelser om med-</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">delandef�rbud och ansvarsbest�mmelser f�r den som bryter mot ett s�dant<br/>f�rbud.</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2011.</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft110">H�kan Friman<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2007:557.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:2066</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 18 januari 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2000:562) om internationell
r�ttslig hj�lp i brottm�l;

utf�rdad den 22 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 5 kap. 10 � lagen (2000:562) om

internationell r�ttslig hj�lp i brottm�l ska ha f�ljande lydelse.

5 kap.

10 �

2

Best�mmelser om uppgiftsskyldighet finns i 9 kap. 12 � f�rs�krings-

r�relselagen (2010:2043), 8 kap. 2 a � lagen (1998:1479) om kontof�ring av
finansiella instrument, 4 kap. 5 � lagen (2002:149) om utgivning av elektro-
niska pengar, 2 kap. 20 � lagen (2004:46) om investeringsfonder, 1 kap. 11 �
lagen (2004:297) om bank- och finansieringsr�relse, 6 kap. 8 � lagen
(2006:531) om s�rskild tillsyn �ver finansiella konglomerat, 10 kap. 18 � la-
gen (2006:1371) om kapitalt�ckning och stora exponeringar och 1 kap. 12 �
lagen (2007:528) om v�rdepappersmarknaden.

I de lagar som anges i f�rsta stycket finns �ven best�mmelser om med-

delandef�rbud och ansvarsbest�mmelser f�r den som bryter mot ett s�dant
f�rbud.

Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2011.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

H�kan Friman
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62.

2 Senaste lydelse 2007:557.

SFS 2010:2066

Utkom fr�n trycket
den 18 januari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;