SFS 2010:320 Lag om ändring i lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer

100320.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:1223) om utgivning av
säkerställda obligationer;

utfärdad den 29 april 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2003:1223) om

utgivning av säkerställda obligationer

dels att 4 kap. 3 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 4 kap. 5–8 §§, samt

närmast före 4 kap. 5 § en ny rubrik av följande lydelse.

4 kap.

3 §

2

En innehavare av säkerställda obligationer och en motpart enligt deri-

vatavtal har rätt att få betalt enligt avtalsvillkoren ur de tillgångar som omfat-
tas av förmånsrätten, förutsatt att tillgångarna uppfyller de villkor som upp-
ställs i denna lag eller det föreligger en endast tillfällig, mindre avvikelse från
de uppställda villkoren.

Avtal för konkursboets räkning

5 §

Förvaltaren får för konkursboets räkning ta upp lån, ingå derivatavtal,

återköpsavtal och andra avtal i syfte att uppnå balans mellan å ena sidan
betalningsflöden, valutor, räntor och räntebindningsperioder enligt de finan-
siella villkoren för tillgångarna i säkerhetsmassan och ingångna derivatavtal
och å andra sidan emittentinstitutets förpliktelser enligt säkerställda obliga-
tioner och derivatavtal.

6 §

För att uppfylla konkursboets förpliktelser enligt lån som upptagits el-

ler avtal som ingåtts enligt 5 § får förvaltaren för konkursboets räkning an-
vända tillgångar i säkerhetsmassan och medel som anges i 1 § andra stycket.
De medel som inflyter på grund av sådana lån och avtal ska behandlas i en-
lighet med 4 §.

7 §

Förpliktelser och kostnader som uppkommer för konkursboet med an-

ledning av lån som upptagits eller avtal som ingåtts enligt 5 §, ska vid fördel-
ning på olika slag av egendom i boet behandlas enligt 14 kap. 18 § konkurs-

1 Prop. 2009/10:132, bet. 2009/10:FiU34, rskr. 2009/10:229.

2 Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

SFS 2010:320

Utkom från trycket
den 11 maj 2010

background image

2

SFS 2010:320

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

lagen (1987:672) som kostnader för vård av egendom som ingår i säkerhets-
massan.

8 §

Vid bedömning enligt 2 och 3 §§ av om tillgångarna i säkerhetsmassan

uppfyller villkor som ställs enligt denna lag ska även de finansiella villkoren
i lån upptagna eller avtal ingångna enligt 5 § beaktas.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)