SFS 2010:506 Lag om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

100506.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av
alkoholhaltiga drycker m.m.;

utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1958:205) om förver-

kande av alkoholhaltiga drycker m.m. ska ha följande lydelse.

1 §

2

Alkoholhaltiga drycker eller andra medel som har trafikfarlig påver-

kan, vilka påträffas hos den som brutit mot 4 eller 4 a § lagen (1951:649) om
straff för vissa trafikbrott, 30 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnel-
bana och spårväg, 10 kap. 2 § järnvägslagen (2004:519), 13 kap. 2 eller 3 §
luftfartslagen (2010:500) eller 20 kap. 4 eller 5 § sjölagen (1994:1009) ska
förklaras förverkade, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Detsamma ska gälla om sådana drycker eller medel påträffas hos den som

medföljt vid tillfället, om medlen kan antas ha varit avsedda även för den
som begått gärningen.

Spritdrycker, vin eller starköl, som påträffas hos den som förtär eller för-

varar sådana drycker i strid med villkor enligt 2 kap. 16 § andra stycket för-
sta meningen eller med 2 kap. 18 § ordningslagen (1993:1617) eller med lo-
kal ordningsföreskrift ska, oavsett vem dryckerna tillhör, förklaras förverka-
de, om inte särskilda skäl talar mot det. Detsamma ska gälla alkoholdrycker
som påträffas hos den som förtär sådana drycker i strid med 4 kap. 4 § ord-
ningslagen eller med 9 kap. 2 § järnvägslagen.

Vad som sagts i tredje stycket gäller också i fråga om sådana drycker som

avses där och som påträffas hos någon som vid tillfället var i sällskap med
den som bröt mot bestämmelsen, om det är sannolikt att dryckerna var
avsedda även för den senare.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Corell
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295.

2 Senaste lydelse 2004:521.

SFS 2010:506

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010