SFS 2010:517 Lag om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

100517.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.;

utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § lagen (1994:1547) om tullfri-

het m.m. ska ha följande lydelse.

5 §

Tullfrihet gäller för markutrustning och undervisningsmateriel som ska

användas vid eller i samband med civil luftfart och som är specialkonstrue-
rade för att användas som luftfartsutrustning samt delar och tillbehör till
sådan materiel, när varorna förtullas för en flygskola, ett lufttrafikföretag, en
luftfartsmyndighet eller en annan förvaltning för en flygplats.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

EWA BJÖRLING

Carl Henrik Ehrenkrona
(Utrikesdepartementet)

1 Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295.

SFS 2010:517

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010