SFS 2010:576 Lag om ändring i lagen (1946:818) om bevisupptagning åt vissa internationella organ

100576.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1946:818) om bevisupptagning
åt vissa internationella organ;

utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1946:818) om bevis-

upptagning åt vissa internationella organ ska ha följande lydelse.

1 §

2

En framställning från domstol eller skiljedomstol, som ska avgöra

tvist mellan stater, eller annat internationellt organ, som tillsatts för
behandling av sådan tvist, om att vidta någon åtgärd som hör till tvistens
behandling, såsom upptagande av ed eller av bevis genom vittne, sakkunnig
eller syn eller av skriftligt bevis, ska prövas av regeringen. Om regeringen
bifaller framställningen, ska åtgärden vidtas enligt bestämmelserna i denna
lag.

En begäran hos Regeringskansliet (Justitiedepartementet) av Europeiska

unionens domstol att ett vittne eller en sakkunnig ska höras vid svensk
domstol ska av Regeringskansliet (Justitiedepartementet) överlämnas till
behörig domstol. Den begärda åtgärden ska vidtas enligt bestämmelserna i
denna lag. I stället för vad som sägs i 6 § gäller dock att kostnaderna i
ärendet ska betalas av den domstol som begärt åtgärden.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:182, bet. 2009/10:JuU23, rskr. 2009/10:293.

2 Senaste lydelse 1995:317.

SFS 2010:576

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010