SFS 2010:578 Lag om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område

100578.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1977:595) om erk�nnande och <br/>verkst�llighet av nordiska domar p� privatr�ttens <br/>omr�de;</b></p> <p style="position:absolute;top:404px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 3 juni 2010.</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:437px;left:340px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 7 � lagen (1977:595) om</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">erk�nnande och verkst�llighet av nordiska domar p� privatr�ttens omr�de<br/>ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag till�mpas inte om annat f�ljer av de unionsr�ttsakter och</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">internationella instrument som omfattas av lagen (2006:74) med<br/>kompletterande best�mmelser om domstols beh�righet och om erk�nnande<br/>och internationell verkst�llighet av vissa avg�randen, eller av s�rskilda<br/>best�mmelser om erk�nnande och verkst�llighet av avg�randen och<br/>f�rlikningar p� s�rskilda r�ttsomr�den.</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19">Lagen till�mpas inte heller betr�ffande<br/>1. dom eller f�rlikning i m�l ang�ende boskillnad, legal separation,</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">�ktenskapsskillnad, �terg�ng av �ktenskap, antagande av adoptivbarn eller<br/>adoptivf�rh�llandes h�vande, omyndighetsf�rklaring eller dess h�vande<br/>eller i m�l ang�ende bodelning eller skadest�nd med anledning av legal<br/>separation, �ktenskapsskillnad eller �terg�ng av �ktenskap, om det inte �r<br/>fr�ga om verkst�llighet av dom som ska g�lla h�r i riket enligt 22 �<br/>f�rordningen (1931:429) om vissa internationella r�ttsf�rh�llanden r�rande<br/>�ktenskap, adoption eller f�rmynderskap,</p> <p style="position:absolute;top:775px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. dom eller f�rlikning r�rande v�rdnad om eller r�tt till umg�nge med</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">barn eller �verl�mnande av barn i annat fall, om det inte �r fr�ga om<br/>verkst�llighet enligt 6 �,</p> <p style="position:absolute;top:828px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19">3. dom eller f�rlikning r�rande familjer�ttslig underh�llsskyldighet,<br/>4. dom eller f�rlikning r�rande faderskapet till barn,<br/>5. dom eller f�rlikning ang�ende r�tt p� grund av arv eller testamente, ef-</p> <p style="position:absolute;top:881px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">terlevande makes r�tt, boutredning eller skifte med anledning av d�dsfall el-<br/>ler ansvarighet f�r den d�des g�ld, om inte den avlidne var medborgare i<br/>Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige och hade hemvist i n�gon av<br/>dessa stater,</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2009/10:182, bet. 2009/10:JuU23, rskr. 2009/10:293.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2006:78.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2010:578</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 15 juni 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:578</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft23">6. dom eller f�rlikning ang�ende<br/>a) g�lden�rs f�rs�ttande i konkurs,<br/>b) inledande av f�rhandling om offentligt ackord utan konkurs,<br/>c) andra fr�gor som beror av konkursdomares eller konkursdomstols pr�v-</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ning, eller</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">d) r�ttshandlings eller annan �tg�rds ogiltighet eller �terg�ng p� grund av</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">konkurs eller f�rhandling om offentligt ackord utan konkurs i n�got av de<br/>nordiska l�nderna, om det framg�r av konkursbeslutet eller beslutet om of-<br/>fentlig ackordsf�rhandling att g�lden�ren inte hade hemvist i n�got av de<br/>nordiska l�nderna, eller</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">7. dom eller f�rlikning i m�l som ska tas upp omedelbart av s�rskild dom-</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">stol f�r handl�ggning av tvister r�rande kollektivavtal.</p> <p style="position:absolute;top:398px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2010.</p> <p style="position:absolute;top:435px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:470px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:488px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft23">Helena Swenz�n<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1977:595) om erk�nnande och
verkst�llighet av nordiska domar p� privatr�ttens
omr�de;

utf�rdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 7 � lagen (1977:595) om

erk�nnande och verkst�llighet av nordiska domar p� privatr�ttens omr�de
ska ha f�ljande lydelse.

7 �

2

Denna lag till�mpas inte om annat f�ljer av de unionsr�ttsakter och

internationella instrument som omfattas av lagen (2006:74) med
kompletterande best�mmelser om domstols beh�righet och om erk�nnande
och internationell verkst�llighet av vissa avg�randen, eller av s�rskilda
best�mmelser om erk�nnande och verkst�llighet av avg�randen och
f�rlikningar p� s�rskilda r�ttsomr�den.

Lagen till�mpas inte heller betr�ffande
1. dom eller f�rlikning i m�l ang�ende boskillnad, legal separation,

�ktenskapsskillnad, �terg�ng av �ktenskap, antagande av adoptivbarn eller
adoptivf�rh�llandes h�vande, omyndighetsf�rklaring eller dess h�vande
eller i m�l ang�ende bodelning eller skadest�nd med anledning av legal
separation, �ktenskapsskillnad eller �terg�ng av �ktenskap, om det inte �r
fr�ga om verkst�llighet av dom som ska g�lla h�r i riket enligt 22 �
f�rordningen (1931:429) om vissa internationella r�ttsf�rh�llanden r�rande
�ktenskap, adoption eller f�rmynderskap,

2. dom eller f�rlikning r�rande v�rdnad om eller r�tt till umg�nge med

barn eller �verl�mnande av barn i annat fall, om det inte �r fr�ga om
verkst�llighet enligt 6 �,

3. dom eller f�rlikning r�rande familjer�ttslig underh�llsskyldighet,
4. dom eller f�rlikning r�rande faderskapet till barn,
5. dom eller f�rlikning ang�ende r�tt p� grund av arv eller testamente, ef-

terlevande makes r�tt, boutredning eller skifte med anledning av d�dsfall el-
ler ansvarighet f�r den d�des g�ld, om inte den avlidne var medborgare i
Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige och hade hemvist i n�gon av
dessa stater,

1 Prop. 2009/10:182, bet. 2009/10:JuU23, rskr. 2009/10:293.

2 Senaste lydelse 2006:78.

SFS 2010:578

Utkom fr�n trycket
den 15 juni 2010

background image

2

SFS 2010:578

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

6. dom eller f�rlikning ang�ende
a) g�lden�rs f�rs�ttande i konkurs,
b) inledande av f�rhandling om offentligt ackord utan konkurs,
c) andra fr�gor som beror av konkursdomares eller konkursdomstols pr�v-

ning, eller

d) r�ttshandlings eller annan �tg�rds ogiltighet eller �terg�ng p� grund av

konkurs eller f�rhandling om offentligt ackord utan konkurs i n�got av de
nordiska l�nderna, om det framg�r av konkursbeslutet eller beslutet om of-
fentlig ackordsf�rhandling att g�lden�ren inte hade hemvist i n�got av de
nordiska l�nderna, eller

7. dom eller f�rlikning i m�l som ska tas upp omedelbart av s�rskild dom-

stol f�r handl�ggning av tvister r�rande kollektivavtal.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2010.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Helena Swenz�n
(Justitiedepartementet)

;