SFS 2010:579 Lag om ändring i lagen (1983:368) om erkännande och verkställighet av österrikiska domar på privaträttens område

100579.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1983:368) om erkännande och
verkställighet av österrikiska domar på
privaträttens område;

utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1983:368) om

erkännande och verkställighet av österrikiska domar på privaträttens område
ska ha följande lydelse.

1 §

2

Denna lag är tillämplig på domar som har meddelats i Österrike i

ämnen av privaträttslig beskaffenhet. Lagen tillämpas på domar i sådana
ämnen, även om de har meddelats i ett straffrättsligt förfarande. Lagen
tillämpas inte om annat följer av de unionsrättsakter och internationella
instrument som omfattas av lagen (2006:74) med kompletterande
bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell
verkställighet av vissa avgöranden.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:182, bet. 2009/10:JuU23, rskr. 2009/10:293.

2 Senaste lydelse 2006:79.

SFS 2010:579

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010