SFS 2010:580 Lag om ändring i lagen (2006:74) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden

100580.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:74) med kompletterande
bestämmelser om domstols behörighet och om
erkännande och internationell verkställighet av
vissa avgöranden;

utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2–7 §§ lagen (2006:74) med kom-

pletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och
internationell verkställighet av vissa avgöranden ska ha följande lydelse.

2 §

2

Om det finns svensk domsrätt enligt en unionsrättsakt eller ett interna-

tionellt instrument som avses i 1 § och annan behörig domstol saknas, är
Stockholms tingsrätt behörig.

3 §

3

Om en ansökan görs enligt en unionsrättsakt eller ett internationellt in-

strument som avses i 1 § 1–3 eller 5 ska ett avgörande som rör ett civilrätts-
ligt anspråk inte erkännas eller verkställas i Sverige, om det har meddelats i
en annan stat inom ramen för ett brottmål som avser ett icke uppsåtligt brott
mot någon som

1. varken har hemvist eller är medborgare i den staten,
2. inte har följt ett föreläggande om personlig inställelse, och
3. inte har haft tillfälle att svara i målet.

4 §

4

Vid beslut med anledning av en ansökan enligt en unionsrättsakt eller

ett internationellt instrument som avses i 1 § 1–3 eller 5 om att ett utländskt
avgörande ska erkännas eller förklaras vara verkställbart i Sverige ska Svea
hovrätt bestå av en lagfaren domare.

5 §

5

Vid handläggningen i Svea hovrätt av en ansökan om ändring av ett

beslut enligt 4 § tillämpas bestämmelserna i rättegångsbalken om över-
klagande av tingsrätts beslut, om inte annat följer av en unionsrättsakt eller
ett internationellt instrument som avses i 1 § 1–3 eller 5.

1 Prop. 2009/10:182, bet. 2009/10:JuU23, rskr. 2009/10:293.

2 Senaste lydelse 2006:743.

3 Senaste lydelse 2007:446.

4 Senaste lydelse 2007:446.

5 Senaste lydelse 2007:446.

SFS 2010:580

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

2

SFS 2010:580

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

En ansökan om ändring ska, om den görs av den som har gjort ansökan

enligt 4 §, ha kommit in till Svea hovrätt inom fyra veckor från den dag då
beslutet meddelades.

En domare som har prövat en ansökan enligt 4 § får inte delta i prövning-

en av en ansökan om ändring av beslutet.

6 §

6

Vid handläggningen i Högsta domstolen av ett överklagande av ett be-

slut i en fråga som avses i 4 § tillämpas bestämmelserna i rättegångsbalken
om överklagande av hovrätts beslut, om inte annat följer av en unionsrättsakt
eller ett internationellt instrument som avses i 1 § 1–3 eller 5. Prövningstill-
stånd krävs vid överklagande.

7 §

7

Har en ansökan enligt en unionsrättsakt eller ett internationellt instru-

ment som avses i 1 § 1–3 eller 5 om att ett utländskt avgörande ska förklaras
vara verkställbart bifallits, ska avgörandet verkställas enligt utsökningsbal-
kens bestämmelser på samma sätt som en svensk dom som har vunnit laga
kraft, om inte annat följer av unionsrättsakten eller det internationella instru-
mentet.

Vid verkställighet av ett utländskt avgörande som rör en säkerhetsåtgärd

ska i stället bestämmelserna om verkställighet av beslut om kvarstad eller
annan säkerhetsåtgärd tillämpas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

6 Senaste lydelse 2007:446.

7 Senaste lydelse 2007:446.