SFS 2010:716 Lag om ändring i lagen (1996:1059) om statsbudgeten

100716.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:1059) om statsbudgeten;

utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1996:1059) om

statsbudgeten

dels att rubriken närmast för 39 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 36 a § och 39 §, av föl-

jande lydelse.

36 a §

Om riksdagen har beslutat om ett sådant mål som avses i 39 §, ska

regeringen vid minst två tillfällen under budgetåret redovisa för riksdagen
hur målet uppnås.

Budgetpolitiska mål

39 §

2

Regeringen ska till riksdagen lämna förslag till mål för den offentliga

sektorns finansiella sparande (överskottsmål).

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:100, bet. 2009/10:KU39, rskr 2009/10:332.

2 Tidigare 39 § upphävd genom 2001:580.

SFS 2010:716

Utkom från trycket
den 30 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010