SFS 2010:725 Lag om ändring i alkohollagen (1994:1738)

100725.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i alkohollagen (1994:1738);

utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 4 kap. 10 § alkohollagen

(1994:1738) ska ha följande lydelse.

4 kap.

10 §

3

Vid marknadsföring av alkoholdrycker till konsumenter får inte

kommersiella annonser i ljudradioprogram, tv-program eller beställ-tv
användas. Det gäller även sådana tv-sändningar över satellit som omfattas av
radio- och tv-lagen (2010:696).

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331.

2 Se Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett in-
formationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (EGT L 204,
21.7.1998, s. 37, Celex 398L0034).

3 Senaste lydelse 1999:1001.

SFS 2010:725

Utkom från trycket
den 30 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010