SFS 2010:726 Lag om ändring i lagen (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer

100726.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:1175) om talerätt för vissa
utländska konsumentmyndigheter och
konsumentorganisationer;

utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 och 5 §§ lagen (2000:1175) om

talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisa-
tioner ska ha följande lydelse.

3 §

2

Talan får avse att åtgärder ska vidtas mot någon för att denne åsido-

sätter en bestämmelse som avses i 1 §. Åtgärderna får gälla

1. förbud eller ålägganden med stöd av 23, 24, 26 och 27 §§ marknads-

föringslagen (2008:486) eller förbud enligt 3 och 6 §§ lagen (1994:1512) om
avtalsvillkor i konsumentförhållanden,

2. åläggande att till svenska staten betala en sådan särskild avgift som

avses i 17 kap. 5 och 6 §§ radio- och tv-lagen (2010:696), eller

3. utdömande av vite som förelagts i de fall som avses i 1.

5 §

3

Talan ska väckas vid

1. Marknadsdomstolen i fråga om förbud och ålägganden som avses i

marknadsföringslagen (2008:486) och i fråga om förbud enligt lagen
(1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden,

2. Förvaltningsrätten i Stockholm i fråga om sådan särskild avgift som

avses i radio- och tv-lagen (2010:696),

3. tingsrätt som är behörig enligt 10 kap. rättegångsbalken eller Stock-

holms tingsrätt i fråga om utdömande av vite.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331.

2 Senaste lydelse 2008:504.

3 Senaste lydelse 2010:16.

SFS 2010:726

Utkom från trycket
den 30 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010