SFS 2010:727 Lag om ändring i tobakslagen (1993:581)

100727.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tobakslagen (1993:581);

utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 14, 14 a och 14 b §§ tobakslagen2

(1993:581) ska ha följande lydelse.

14 §

En näringsidkare som marknadsför tobaksvaror till konsumenter får

inte använda kommersiella annonser i

1. periodiska skrifter eller andra jämförbara skrifter på vilka tryckfrihets-

förordningen är tillämplig,

2. ljudradio- eller tv-program eller tv-sändningar över satellit som omfat-

tas av radio- och tv-lagen (2010:696), eller

3. andra överföringar eller tekniska upptagningar på vilka yttrandefrihets-

grundlagen är tillämplig.

Även annan marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter än som

avses i första stycket är förbjuden. Detta gäller dock inte

1. i tryckta skrifter på vilka tryckfrihetsförordningen är tillämplig eller i

överföringar eller tekniska upptagningar på vilka yttrandefrihetsgrundlagen
är tillämplig,

2. marknadsföring som endast består i att tillhandahålla tobaksvaror för

försäljning, eller

3. kommersiella meddelanden inne på försäljningsställen som inte är

påträngande, uppsökande eller uppmanar till bruk av tobak.

Kommersiella meddelanden enligt andra stycket 3 ska i den omfattning

det är möjligt placeras så att de inte är synliga från utsidan av försäljnings-
stället.

14 a §

En näringsidkare som marknadsför antingen en annan vara än en to-

baksvara eller en tjänst till konsumenter får inte använda ett varukänneteck-
en som helt eller delvis används för en tobaksvara eller enligt gällande be-
stämmelser om varumärken är registrerat eller inarbetat för en sådan vara,
om marknadsföringen sker i kommersiella annonser i

1. periodiska skrifter eller i andra jämförbara skrifter på vilka tryckfrihets-

förordningen är tillämplig,

2. ljudradio- eller tv-program eller i tv-sändningar över satellit som omfat-

tas av radio- och tv-lagen (2010:696), eller

1 Prop. 2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331.

2 Lagen omtryckt 2005:369.

SFS 2010:727

Utkom från trycket
den 30 juni 2010

background image

2

SFS 2010:727

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

3. andra överföringar eller tekniska upptagningar på vilka yttrandefrihets-

grundlagen är tillämplig.

Om en näringsidkare använder ett sådant varukännetecken som avses i

första stycket vid marknadsföring till konsumenter på något annat sätt än
som där sägs, ska näringsidkaren iaktta den måttfullhet som är betingad av
att kännetecknet också kan förknippas med tobaksvaran.

Bestämmelserna i första och andra styckena tillämpas inte
1. i fråga om ett varukännetecken som i endast begränsad omfattning före-

kommer vid marknadsföring av tobaksvaror,

2. i fråga om ett varukännetecken som framträder i en form som tydligt

skiljer sig från utseendet på tobaksvarans kännetecken, eller

3. i andra fall om det är oskäligt.

14 b §

Tillverkare, partihandlare och importörer av tobaksvaror får inte

sponsra ett evenemang eller en verksamhet dit allmänheten har tillträde eller
som kan antas få gränsöverskridande effekt, om sponsringen kan antas med-
föra att avsättningen av tobaksvaror främjas.

Bestämmelser om förbud mot sponsring av program i radio och tv samt

om produktplacering i tv finns i radio- och tv-lagen (2010:696).

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)