SFS 2010:754 Lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

100754.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173);

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 a § kreditupplysningslagen

(1973:1173)

2 ska ha följande lydelse.

5 a §

3

Vad som gäller om tystnadsplikt i svenska kreditinstituts, betal-

ningsinstituts och värdepappersbolags verksamhet hindrar inte att uppgifter
om lämnade krediter, betalningsförsummelser och kreditmissbruk utväxlas
för kreditupplysningsändamål inom en krets som utgörs av dessa företag
samt sådana företag som har tillstånd av Datainspektionen enligt 3 § första
stycket.

I den krets som anges i första stycket ingår även utländska kreditinstitut

som avses i 4 kap. 1, 2, 4 och 6 §§ lagen (2004:297) om bank- och finansie-
ringsrörelse, utländska företag som avses i 3 kap. 26 och 27 §§ lagen
(2010:751) om betaltjänster samt utländska företag som avses i 4 kap. 1 och
4 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Bestämmelser om användningen av uppgifter om betalningsförsummelser

och kreditmissbruk finns även i 7 §.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:220, bet. 2009/10:FiU30, rskr. 2009/10:372.

2 Lagen omtryckt 1981:737.

3 Senaste lydelse 2007:530.

SFS 2010:754

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010