SFS 2010:763 Lag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar

100763.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning

och stora exponeringar;

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 1 § lagen (2006:1371)

om kapitaltäckning och stora exponeringar ska ha följande lydelse.

1 kap.
1 §
Denna lag innehåller bestämmelser om kapitaltäckning och stora expo-
neringar för kreditinstitut och värdepappersbolag.

Av 2 kap. 10 och 10 a §§ lagen (2004:46) om investeringsfonder framgår

att vissa bestämmelser i denna lag gäller även för fondbolag.

Av 3 kap. 2 § lagen (2010:751) om betaltjänster framgår att vissa bestäm-

melser i denna lag gäller även för betalningsinstitut.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:220, bet. 2009/10:FiU30, rskr. 2009/10:372.

SFS 2010:763
Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

;