SFS 2010:773 Lag om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

100773.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1984:1052) om statlig <br/>fastighetsskatt;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 23 juni 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 3 � lagen (1984:1052) om statlig</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">fastighetsskatt ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:471px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Fastighetsskatten utg�r</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19">a) 1,0 procent av:<br/>taxeringsv�rdet avseende sm�husenhet till den del det avser v�rderingsen-</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">het f�r sm�hus som �r under uppf�rande, v�rderingsenhet f�r tillh�rande<br/>tomtmark och v�rderingsenhet f�r tomtmark som �r obebyggd, </p> <p style="position:absolute;top:561px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">bostadsbyggnadsv�rdet avseende v�rderingsenhet f�r sm�hus som �r</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">under uppf�rande p� lantbruksenhet, tomtmarksv�rdet avseende<br/>v�rderingsenhet f�r tillh�rande tomtmark och tomtmarksv�rdet avseende<br/>tomtmark avsedd f�r sm�hus p� lantbruksenhet som �r obebyggd,</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">taxeringsv�rdet avseende �garl�genhetsenhet till den del det avser</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">v�rderingsenhet f�r �garl�genhet som �r under uppf�rande, v�rderingsenhet<br/>f�r tillh�rande tomtmark, v�rderingsenhet f�r tomtmark som �r obebyggd<br/>eller som h�r till �garl�genhet som inte ing�r i samma taxeringsenhet,</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19">b) 0,4 procent av:<br/>taxeringsv�rdet avseende hyreshusenhet till den del det avser</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">v�rderingsenhet f�r bost�der som �r under uppf�rande, v�rderingsenhet f�r<br/>tillh�rande tomtmark, v�rderingsenhet f�r tomtmark avsedd f�r bost�der<br/>som �r obebyggd eller som h�r till bost�der som inte ing�r i samma<br/>taxeringsenhet samt annan v�rderingsenhet f�r tomtmark som �r obebyggd,</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19">c) 1,0 procent av:<br/>taxeringsv�rdet avseende hyreshusenhet till den del det avser</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">v�rderingsenhet f�r lokaler, v�rderingsenhet f�r lokaler under uppf�rande<br/>och v�rderingsenhet avseende tomtmark som h�r till dessa lokaler,</p> <p style="position:absolute;top:879px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19">d) 0,5 procent av:<br/>taxeringsv�rdet avseende industrienhet och elproduktionsenhet med</p> <p style="position:absolute;top:914px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">undantag f�r s�dan elproduktionsenhet som utg�rs av taxeringsenhet med<br/>vattenkraftverk eller av taxeringsenhet med vindkraftverk,</p> <p style="position:absolute;top:950px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">e) 2,8 procent av:</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2009/10:206, bet. 2009/10:SkU48, rskr. 2009/10:369.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2009:1408.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2010:773</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 juli 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:773</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">taxeringsv�rdet avseende s�dan elproduktionsenhet som utg�rs av</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">taxeringsenhet med vattenkraftverk,</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft23">f) 0,2 procent av:<br/>taxeringsv�rdet avseende s�dan elproduktionsenhet som utg�rs av</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">taxeringsenhet med vindkraftverk.</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Om det p� en v�rderingsenhet f�r tomtmark finns ett eller flera sm�hus</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">som �r uppf�rda och ett eller flera sm�hus som �r under uppf�rande, ska<br/>tomtmarken anses h�ra till det eller de sm�hus som �r uppf�rda.</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r fastighet som avses i 2 kap. 13 � inkomstskattelagen (1999:1229) ska</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">fastighetens andel av taxeringsv�rdet p� annan samf�llighet �n s�dan som<br/>avses i 6 kap. 6 � f�rsta stycket n�mnda lag r�knas in i underlaget f�r<br/>fastighetsskatten om samf�lligheten utg�r en s�rskild taxeringsenhet.</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Om fastighetsskatt och fastighetsavgift ska ber�knas f�r skilda delar av</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">fastigheten ska underlaget f�r ber�kningen av fastighetsskatten utg�ras av<br/>den del av v�rdet som bel�per p� respektive fastighetsdel.</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Att skillnaden mellan den fastighetsskatt som i f�rsta stycket d f�reskrivs</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">f�r elproduktionsenhet och den fastighetsskatt som enligt f�rsta stycket f<br/>f�reskrivs f�r s�dan elproduktionsenhet som utg�rs av taxeringsenhet med<br/>vindkraftverk kan utg�ra st�d av mindre betydelse framg�r av<br/>kommissionens f�rordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om<br/>tilll�mpningen av artiklarna 87 och 88 i f�rdraget p� st�d av mindre<br/>betydelse.</p> <p style="position:absolute;top:575px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011 och till�mpas f�rsta g�ngen</p> <p style="position:absolute;top:592px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">vid 2012 �rs taxering.</p> <p style="position:absolute;top:628px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:663px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">MATS ODELL</p> <p style="position:absolute;top:681px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft23">Christina Eng<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1984:1052) om statlig
fastighetsskatt;

utf�rdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 3 � lagen (1984:1052) om statlig

fastighetsskatt ska ha f�ljande lydelse.

3 �

2

Fastighetsskatten utg�r

a) 1,0 procent av:
taxeringsv�rdet avseende sm�husenhet till den del det avser v�rderingsen-

het f�r sm�hus som �r under uppf�rande, v�rderingsenhet f�r tillh�rande
tomtmark och v�rderingsenhet f�r tomtmark som �r obebyggd,

bostadsbyggnadsv�rdet avseende v�rderingsenhet f�r sm�hus som �r

under uppf�rande p� lantbruksenhet, tomtmarksv�rdet avseende
v�rderingsenhet f�r tillh�rande tomtmark och tomtmarksv�rdet avseende
tomtmark avsedd f�r sm�hus p� lantbruksenhet som �r obebyggd,

taxeringsv�rdet avseende �garl�genhetsenhet till den del det avser

v�rderingsenhet f�r �garl�genhet som �r under uppf�rande, v�rderingsenhet
f�r tillh�rande tomtmark, v�rderingsenhet f�r tomtmark som �r obebyggd
eller som h�r till �garl�genhet som inte ing�r i samma taxeringsenhet,

b) 0,4 procent av:
taxeringsv�rdet avseende hyreshusenhet till den del det avser

v�rderingsenhet f�r bost�der som �r under uppf�rande, v�rderingsenhet f�r
tillh�rande tomtmark, v�rderingsenhet f�r tomtmark avsedd f�r bost�der
som �r obebyggd eller som h�r till bost�der som inte ing�r i samma
taxeringsenhet samt annan v�rderingsenhet f�r tomtmark som �r obebyggd,

c) 1,0 procent av:
taxeringsv�rdet avseende hyreshusenhet till den del det avser

v�rderingsenhet f�r lokaler, v�rderingsenhet f�r lokaler under uppf�rande
och v�rderingsenhet avseende tomtmark som h�r till dessa lokaler,

d) 0,5 procent av:
taxeringsv�rdet avseende industrienhet och elproduktionsenhet med

undantag f�r s�dan elproduktionsenhet som utg�rs av taxeringsenhet med
vattenkraftverk eller av taxeringsenhet med vindkraftverk,

e) 2,8 procent av:

1 Prop. 2009/10:206, bet. 2009/10:SkU48, rskr. 2009/10:369.

2 Senaste lydelse 2009:1408.

SFS 2010:773

Utkom fr�n trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:773

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

taxeringsv�rdet avseende s�dan elproduktionsenhet som utg�rs av

taxeringsenhet med vattenkraftverk,

f) 0,2 procent av:
taxeringsv�rdet avseende s�dan elproduktionsenhet som utg�rs av

taxeringsenhet med vindkraftverk.

Om det p� en v�rderingsenhet f�r tomtmark finns ett eller flera sm�hus

som �r uppf�rda och ett eller flera sm�hus som �r under uppf�rande, ska
tomtmarken anses h�ra till det eller de sm�hus som �r uppf�rda.

F�r fastighet som avses i 2 kap. 13 � inkomstskattelagen (1999:1229) ska

fastighetens andel av taxeringsv�rdet p� annan samf�llighet �n s�dan som
avses i 6 kap. 6 � f�rsta stycket n�mnda lag r�knas in i underlaget f�r
fastighetsskatten om samf�lligheten utg�r en s�rskild taxeringsenhet.

Om fastighetsskatt och fastighetsavgift ska ber�knas f�r skilda delar av

fastigheten ska underlaget f�r ber�kningen av fastighetsskatten utg�ras av
den del av v�rdet som bel�per p� respektive fastighetsdel.

Att skillnaden mellan den fastighetsskatt som i f�rsta stycket d f�reskrivs

f�r elproduktionsenhet och den fastighetsskatt som enligt f�rsta stycket f
f�reskrivs f�r s�dan elproduktionsenhet som utg�rs av taxeringsenhet med
vindkraftverk kan utg�ra st�d av mindre betydelse framg�r av
kommissionens f�rordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om
tilll�mpningen av artiklarna 87 och 88 i f�rdraget p� st�d av mindre
betydelse.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011 och till�mpas f�rsta g�ngen

vid 2012 �rs taxering.

P� regeringens v�gnar

MATS ODELL

Christina Eng
(Finansdepartementet)

;