SFS 2010:773 Lag om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

100773.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1984:1052) om statlig
fastighetsskatt;

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (1984:1052) om statlig

fastighetsskatt ska ha följande lydelse.

3 §

2

Fastighetsskatten utgör

a) 1,0 procent av:
taxeringsvärdet avseende småhusenhet till den del det avser värderingsen-

het för småhus som är under uppförande, värderingsenhet för tillhörande
tomtmark och värderingsenhet för tomtmark som är obebyggd,

bostadsbyggnadsvärdet avseende värderingsenhet för småhus som är

under uppförande på lantbruksenhet, tomtmarksvärdet avseende
värderingsenhet för tillhörande tomtmark och tomtmarksvärdet avseende
tomtmark avsedd för småhus på lantbruksenhet som är obebyggd,

taxeringsvärdet avseende ägarlägenhetsenhet till den del det avser

värderingsenhet för ägarlägenhet som är under uppförande, värderingsenhet
för tillhörande tomtmark, värderingsenhet för tomtmark som är obebyggd
eller som hör till ägarlägenhet som inte ingår i samma taxeringsenhet,

b) 0,4 procent av:
taxeringsvärdet avseende hyreshusenhet till den del det avser

värderingsenhet för bostäder som är under uppförande, värderingsenhet för
tillhörande tomtmark, värderingsenhet för tomtmark avsedd för bostäder
som är obebyggd eller som hör till bostäder som inte ingår i samma
taxeringsenhet samt annan värderingsenhet för tomtmark som är obebyggd,

c) 1,0 procent av:
taxeringsvärdet avseende hyreshusenhet till den del det avser

värderingsenhet för lokaler, värderingsenhet för lokaler under uppförande
och värderingsenhet avseende tomtmark som hör till dessa lokaler,

d) 0,5 procent av:
taxeringsvärdet avseende industrienhet och elproduktionsenhet med

undantag för sådan elproduktionsenhet som utgörs av taxeringsenhet med
vattenkraftverk eller av taxeringsenhet med vindkraftverk,

e) 2,8 procent av:

1 Prop. 2009/10:206, bet. 2009/10:SkU48, rskr. 2009/10:369.

2 Senaste lydelse 2009:1408.

SFS 2010:773

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:773

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

taxeringsvärdet avseende sådan elproduktionsenhet som utgörs av

taxeringsenhet med vattenkraftverk,

f) 0,2 procent av:
taxeringsvärdet avseende sådan elproduktionsenhet som utgörs av

taxeringsenhet med vindkraftverk.

Om det på en värderingsenhet för tomtmark finns ett eller flera småhus

som är uppförda och ett eller flera småhus som är under uppförande, ska
tomtmarken anses höra till det eller de småhus som är uppförda.

För fastighet som avses i 2 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska

fastighetens andel av taxeringsvärdet på annan samfällighet än sådan som
avses i 6 kap. 6 § första stycket nämnda lag räknas in i underlaget för
fastighetsskatten om samfälligheten utgör en särskild taxeringsenhet.

Om fastighetsskatt och fastighetsavgift ska beräknas för skilda delar av

fastigheten ska underlaget för beräkningen av fastighetsskatten utgöras av
den del av värdet som belöper på respektive fastighetsdel.

Att skillnaden mellan den fastighetsskatt som i första stycket d föreskrivs

för elproduktionsenhet och den fastighetsskatt som enligt första stycket f
föreskrivs för sådan elproduktionsenhet som utgörs av taxeringsenhet med
vindkraftverk kan utgöra stöd av mindre betydelse framgår av
kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om
tilllämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre
betydelse.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas första gången

vid 2012 års taxering.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Christina Eng
(Finansdepartementet)