SFS 2010:774 Lag om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

100774.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid
inskrivningsmyndigheter;

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 § lagen (1984:404) om

stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter ska ha följande lydelse.

8 §

2

Stämpelskatten är femton kronor för varje fullt tusental kronor av

egendomens värde.

Förvärvas egendomen av en juridisk person är dock skatten fyrtiotvå

kronor och femtio öre för varje fullt tusental kronor av egendomens värde
utom då förvärvaren

1) skulle ha varit befriad från gåvoskatt enligt 3 eller 38 § den upphävda

lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt om egendomen hade erhållits
som gåva,

2) är en bostadsrättsförening,
3) är en kreditinrättning som enligt lag, reglemente eller bolagsordning är

skyldig att åter avyttra egendomen,

4) är dödsbo.
Skatten är dock i fall som avses i första och andra styckena alltid lägst

femtio kronor.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas i fråga om

förvärv som görs efter den 31 december 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Christina Eng
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:206, bet. 2009/10:SkU48, rskr. 2009/10:369.

2 Senaste lydelse 2004:1344.

SFS 2010:774

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010