SFS 2010:810 Lag om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)

100810.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i hyresf�rhandlingslagen (1978:304);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 23 juni 2010.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:338px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 21 � hyresf�rhandlingslagen</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(1978:304) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>21 �</b></p> <p style="position:absolute;top:452px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">I en f�rhandlings�verenskommelse om hyra ska samma hyra best�m-</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">mas f�r s�dana l�genheter som �r lika stora och som omfattas av samma<br/>f�rhandlingsordning, om det inte med h�nsyn till vad som �r k�nt om l�gen-<br/>heternas beskaffenhet och �vriga omst�ndigheter kan anses vara skillnad<br/>mellan dem i fr�ga om bruksv�rdet. Detta g�ller dock inte om hyran best�ms<br/>enligt 12 kap. 55 c � jordabalken.</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rsta stycket hindrar inte att det i en f�rhandlings�verenskommelse, p�</p> <p style="position:absolute;top:577px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">de grunder som anges i 12 kap. 55 � femte stycket jordabalken, best�ms att<br/>hyra ska betalas med l�gre belopp under sk�lig tid eller att hyresg�ster som<br/>deltar i ett f�r samtliga ber�rda hyresg�ster �ppet system f�r sj�lvf�rvaltning<br/>ska ha r�tt till avdrag p� den ordinarie hyran. Detta avdrag f�r dock inte vara<br/>st�rre �n vad som f�ranleds av sj�lvf�rvaltningens omfattning.</p> <p style="position:absolute;top:684px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.</p> <p style="position:absolute;top:719px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">TOBIAS BILLSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:772px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft19">Lotta Hardvik Cederstierna<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2009/10:185, bet. 2009/10:CU24, rskr. 2009/10:374.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2006:409.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2010:810</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 juli 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i hyresf�rhandlingslagen (1978:304);

utf�rdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 21 � hyresf�rhandlingslagen

(1978:304) ska ha f�ljande lydelse.

21 �

2

I en f�rhandlings�verenskommelse om hyra ska samma hyra best�m-

mas f�r s�dana l�genheter som �r lika stora och som omfattas av samma
f�rhandlingsordning, om det inte med h�nsyn till vad som �r k�nt om l�gen-
heternas beskaffenhet och �vriga omst�ndigheter kan anses vara skillnad
mellan dem i fr�ga om bruksv�rdet. Detta g�ller dock inte om hyran best�ms
enligt 12 kap. 55 c � jordabalken.

F�rsta stycket hindrar inte att det i en f�rhandlings�verenskommelse, p�

de grunder som anges i 12 kap. 55 � femte stycket jordabalken, best�ms att
hyra ska betalas med l�gre belopp under sk�lig tid eller att hyresg�ster som
deltar i ett f�r samtliga ber�rda hyresg�ster �ppet system f�r sj�lvf�rvaltning
ska ha r�tt till avdrag p� den ordinarie hyran. Detta avdrag f�r dock inte vara
st�rre �n vad som f�ranleds av sj�lvf�rvaltningens omfattning.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.

P� regeringens v�gnar

TOBIAS BILLSTR�M

Lotta Hardvik Cederstierna
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:185, bet. 2009/10:CU24, rskr. 2009/10:374.

2 Senaste lydelse 2006:409.

SFS 2010:810

Utkom fr�n trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;