SFS 2010:811 Lag om ändring i jordabalken

100811.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i jordabalken;</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 23 juni 2010.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:335px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 12 kap. 55 och 55 e �� jorda-</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">balken</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:211px;white-space:nowrap" class="ft13">2 ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>12 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:489px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>55 �</b></p> <p style="position:absolute;top:487px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">Om hyresv�rden och hyresg�sten tvistar om hyrans storlek, ska</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">hyran fastst�llas till sk�ligt belopp. Hyran �r h�rvid inte att anse som sk�lig,<br/>om den �r p�tagligt h�gre �n hyran f�r l�genheter som med h�nsyn till<br/>bruksv�rdet �r likv�rdiga.</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid pr�vning enligt f�rsta stycket ska fr�mst beaktas s�dan hyra f�r l�gen-</p> <p style="position:absolute;top:577px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">heter som har best�mts i f�rhandlings�verenskommelser enligt hyresf�r-<br/>handlingslagen (1978:304). Om en j�mf�relse inte kan ske med l�genheter<br/>p� orten, f�r i st�llet beaktas hyran f�r l�genheter p� en annan ort med j�m-<br/>f�rbart hyresl�ge och i �vrigt likartade f�rh�llanden p� hyresmarknaden.</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid en pr�vning enligt f�rsta stycket f�r den hyra f�r en l�genhet som ska</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">anses som sk�lig enligt 55 c � inte beaktas.</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">Vid en pr�vning enligt f�rsta stycket ska �ven 55 a55 c �� iakttas.<br/>Om den hyra som �r att anse som sk�lig vid en pr�vning enligt f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:719px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">stycket �r v�sentligt h�gre �n den tidigare hyran i hyresf�rh�llandet, ska<br/>hyresn�mnden, om hyresg�sten beg�r det och inte s�rskilda sk�l talar emot<br/>det, best�mma att hyra ska betalas med l�gre belopp under en sk�lig tid.<br/>Detta g�ller inte om hyran best�ms enligt 55 c �.</p> <p style="position:absolute;top:789px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Om en f�rhandlingsklausul i ett hyresavtal har slopats och det ing�r f�r-</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">handlingsers�ttning i hyran enligt 20 � hyresf�rhandlingslagen, har hyres-<br/>g�sten trots f�rsta, andra och fj�rde styckena r�tt att f� hyran s�nkt med ett<br/>belopp som motsvarar ers�ttningen.</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Om tvisten g�ller n�got annat villkor �n hyran, ska villkor som hyresv�r-</p> <p style="position:absolute;top:878px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">den eller hyresg�sten har st�llt upp g�lla i den m�n det �r sk�ligt med h�nsyn<br/>till hyresavtalets inneh�ll, omst�ndigheterna vid avtalets tillkomst, senare<br/>intr�ffade f�rh�llanden och omst�ndigheterna i �vrigt. Hyrestiden ska vara<br/>obest�md, om inte best�md hyrestid av s�rskild anledning �r l�mpligare.</p> <p style="position:absolute;top:948px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Om hyresv�rden och hyresg�sten kommer �verens om villkoren f�r fort-</p> <p style="position:absolute;top:966px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">satt uthyrning i en tvist enligt f�rsta eller sjunde stycket, g�ller de �verens-</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2009/10:185, bet. 2009/10:CU24, rskr. 2009/10:374.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Balken omtryckt 1971:1209, 12 kap. omtryckt 1984:694.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2006:408.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:811</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 juli 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:811</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">komna villkoren, oavsett vad som f�reskrivs i n�mnda stycken, i den m�n<br/>inte annat f�ljer av best�mmelserna i �vrigt i denna balk.</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>55 e �</b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:312px;white-space:nowrap" class="ft22">4</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:331px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna paragraf g�ller vid uppl�telse av m�blerat eller om�blerat</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">rum och vid uppl�telse i andra hand av annan bostadsl�genhet. Paragrafen<br/>g�ller dock inte uppl�telser f�r fritids�ndam�l.</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Om hyresv�rden har tagit emot en hyra som inte �r sk�lig enligt 55 � f�r-</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">statredje styckena och 55 c �, ska hyresn�mnden p� ans�kan av hyresg�sten<br/>besluta att hyresv�rden ska betala tillbaka vad han eller hon har tagit emot<br/>ut�ver sk�ligt belopp tillsammans med r�nta. Vid bed�mningen av om den<br/>mottagna hyran �r sk�lig ska hyresn�mnden �ven beakta s�dan neds�ttning<br/>av hyresv�rdens egen hyra som har skett med till�mpning av 55 � femte<br/>stycket. R�ntan ber�knas enligt 5 � r�ntelagen (1975:635) fr�n dagen d� hy-<br/>resv�rden tog emot beloppet till dess att �terbetalningsskyldigheten blivit<br/>slutligt best�md genom beslut som vunnit laga kraft och enligt 6 � r�ntela-<br/>gen f�r tiden d�refter. Ett beslut om �terbetalning av hyra f�r inte avse l�ngre<br/>tid tillbaka �n ett �r f�re dagen f�r ans�kan.</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">I ett �rende om �terbetalning enligt andra stycket ska hyresn�mnden, om</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">hyresg�sten beg�r det, ocks� fastst�lla hyran f�r den fortsatta uthyrningen<br/>fr�n och med dagen f�r ans�kan. Vid denna pr�vning till�mpas 55 � f�rsta<br/>tredje styckena och 55 c �. Vid pr�vningen ska hyresn�mnden �ven beakta<br/>s�dan neds�ttning av hyresv�rdens egen hyra som har skett med till�mpning<br/>av 55 � femte stycket. Beslut om �ndring av hyresvillkoren anses som avtal<br/>om villkor f�r fortsatt uthyrning. N�r det finns sk�l till det, f�r hyres-<br/>n�mnden best�mma att beslutet ska g�lla omedelbart. Om hyran h�js eller<br/>s�nks retroaktivt, till�mpas 55 d � femte�ttonde styckena.</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r att hyresn�mnden ska kunna pr�va en ans�kan enligt andra stycket</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">ska ans�kan ha kommit in till hyresn�mnden inom tre m�nader fr�n det att<br/>hyresg�sten l�mnade l�genheten.</p> <p style="position:absolute;top:698px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.<br/>2. Hyrestvister enligt 12 kap. 55 � som har inletts hos hyresn�mnden f�re</p> <p style="position:absolute;top:734px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ikrafttr�dandet pr�vas enligt �ldre best�mmelser.</p> <p style="position:absolute;top:769px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:804px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">TOBIAS BILLSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:822px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft26">Lotta Hardvik Cederstierna<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">4 Senaste lydelse 2008:1074.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i jordabalken;

utf�rdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 12 kap. 55 och 55 e �� jorda-

balken

2 ska ha f�ljande lydelse.

12 kap.

55 �

3

Om hyresv�rden och hyresg�sten tvistar om hyrans storlek, ska

hyran fastst�llas till sk�ligt belopp. Hyran �r h�rvid inte att anse som sk�lig,
om den �r p�tagligt h�gre �n hyran f�r l�genheter som med h�nsyn till
bruksv�rdet �r likv�rdiga.

Vid pr�vning enligt f�rsta stycket ska fr�mst beaktas s�dan hyra f�r l�gen-

heter som har best�mts i f�rhandlings�verenskommelser enligt hyresf�r-
handlingslagen (1978:304). Om en j�mf�relse inte kan ske med l�genheter
p� orten, f�r i st�llet beaktas hyran f�r l�genheter p� en annan ort med j�m-
f�rbart hyresl�ge och i �vrigt likartade f�rh�llanden p� hyresmarknaden.

Vid en pr�vning enligt f�rsta stycket f�r den hyra f�r en l�genhet som ska

anses som sk�lig enligt 55 c � inte beaktas.

Vid en pr�vning enligt f�rsta stycket ska �ven 55 a55 c �� iakttas.
Om den hyra som �r att anse som sk�lig vid en pr�vning enligt f�rsta

stycket �r v�sentligt h�gre �n den tidigare hyran i hyresf�rh�llandet, ska
hyresn�mnden, om hyresg�sten beg�r det och inte s�rskilda sk�l talar emot
det, best�mma att hyra ska betalas med l�gre belopp under en sk�lig tid.
Detta g�ller inte om hyran best�ms enligt 55 c �.

Om en f�rhandlingsklausul i ett hyresavtal har slopats och det ing�r f�r-

handlingsers�ttning i hyran enligt 20 � hyresf�rhandlingslagen, har hyres-
g�sten trots f�rsta, andra och fj�rde styckena r�tt att f� hyran s�nkt med ett
belopp som motsvarar ers�ttningen.

Om tvisten g�ller n�got annat villkor �n hyran, ska villkor som hyresv�r-

den eller hyresg�sten har st�llt upp g�lla i den m�n det �r sk�ligt med h�nsyn
till hyresavtalets inneh�ll, omst�ndigheterna vid avtalets tillkomst, senare
intr�ffade f�rh�llanden och omst�ndigheterna i �vrigt. Hyrestiden ska vara
obest�md, om inte best�md hyrestid av s�rskild anledning �r l�mpligare.

Om hyresv�rden och hyresg�sten kommer �verens om villkoren f�r fort-

satt uthyrning i en tvist enligt f�rsta eller sjunde stycket, g�ller de �verens-

1 Prop. 2009/10:185, bet. 2009/10:CU24, rskr. 2009/10:374.

2 Balken omtryckt 1971:1209, 12 kap. omtryckt 1984:694.

3 Senaste lydelse 2006:408.

SFS 2010:811

Utkom fr�n trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:811

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

komna villkoren, oavsett vad som f�reskrivs i n�mnda stycken, i den m�n
inte annat f�ljer av best�mmelserna i �vrigt i denna balk.

55 e �

4

Denna paragraf g�ller vid uppl�telse av m�blerat eller om�blerat

rum och vid uppl�telse i andra hand av annan bostadsl�genhet. Paragrafen
g�ller dock inte uppl�telser f�r fritids�ndam�l.

Om hyresv�rden har tagit emot en hyra som inte �r sk�lig enligt 55 � f�r-

statredje styckena och 55 c �, ska hyresn�mnden p� ans�kan av hyresg�sten
besluta att hyresv�rden ska betala tillbaka vad han eller hon har tagit emot
ut�ver sk�ligt belopp tillsammans med r�nta. Vid bed�mningen av om den
mottagna hyran �r sk�lig ska hyresn�mnden �ven beakta s�dan neds�ttning
av hyresv�rdens egen hyra som har skett med till�mpning av 55 � femte
stycket. R�ntan ber�knas enligt 5 � r�ntelagen (1975:635) fr�n dagen d� hy-
resv�rden tog emot beloppet till dess att �terbetalningsskyldigheten blivit
slutligt best�md genom beslut som vunnit laga kraft och enligt 6 � r�ntela-
gen f�r tiden d�refter. Ett beslut om �terbetalning av hyra f�r inte avse l�ngre
tid tillbaka �n ett �r f�re dagen f�r ans�kan.

I ett �rende om �terbetalning enligt andra stycket ska hyresn�mnden, om

hyresg�sten beg�r det, ocks� fastst�lla hyran f�r den fortsatta uthyrningen
fr�n och med dagen f�r ans�kan. Vid denna pr�vning till�mpas 55 � f�rsta
tredje styckena och 55 c �. Vid pr�vningen ska hyresn�mnden �ven beakta
s�dan neds�ttning av hyresv�rdens egen hyra som har skett med till�mpning
av 55 � femte stycket. Beslut om �ndring av hyresvillkoren anses som avtal
om villkor f�r fortsatt uthyrning. N�r det finns sk�l till det, f�r hyres-
n�mnden best�mma att beslutet ska g�lla omedelbart. Om hyran h�js eller
s�nks retroaktivt, till�mpas 55 d � femte�ttonde styckena.

F�r att hyresn�mnden ska kunna pr�va en ans�kan enligt andra stycket

ska ans�kan ha kommit in till hyresn�mnden inom tre m�nader fr�n det att
hyresg�sten l�mnade l�genheten.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.
2. Hyrestvister enligt 12 kap. 55 � som har inletts hos hyresn�mnden f�re

ikrafttr�dandet pr�vas enligt �ldre best�mmelser.

P� regeringens v�gnar

TOBIAS BILLSTR�M

Lotta Hardvik Cederstierna
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2008:1074.

;