SFS 2010:811 Lag om ändring i jordabalken

100811.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i jordabalken;

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 kap. 55 och 55 e §§ jorda-

balken

2 ska ha följande lydelse.

12 kap.

55 §

3

Om hyresvärden och hyresgästen tvistar om hyrans storlek, ska

hyran fastställas till skäligt belopp. Hyran är härvid inte att anse som skälig,
om den är påtagligt högre än hyran för lägenheter som med hänsyn till
bruksvärdet är likvärdiga.

Vid prövning enligt första stycket ska främst beaktas sådan hyra för lägen-

heter som har bestämts i förhandlingsöverenskommelser enligt hyresför-
handlingslagen (1978:304). Om en jämförelse inte kan ske med lägenheter
på orten, får i stället beaktas hyran för lägenheter på en annan ort med jäm-
förbart hyresläge och i övrigt likartade förhållanden på hyresmarknaden.

Vid en prövning enligt första stycket får den hyra för en lägenhet som ska

anses som skälig enligt 55 c § inte beaktas.

Vid en prövning enligt första stycket ska även 55 a�55 c §§ iakttas.
Om den hyra som är att anse som skälig vid en prövning enligt första

stycket är väsentligt högre än den tidigare hyran i hyresförhållandet, ska
hyresnämnden, om hyresgästen begär det och inte särskilda skäl talar emot
det, bestämma att hyra ska betalas med lägre belopp under en skälig tid.
Detta gäller inte om hyran bestäms enligt 55 c §.

Om en förhandlingsklausul i ett hyresavtal har slopats och det ingår för-

handlingsersättning i hyran enligt 20 § hyresförhandlingslagen, har hyres-
gästen trots första, andra och fjärde styckena rätt att få hyran sänkt med ett
belopp som motsvarar ersättningen.

Om tvisten gäller något annat villkor än hyran, ska villkor som hyresvär-

den eller hyresgästen har ställt upp gälla i den mån det är skäligt med hänsyn
till hyresavtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare
inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Hyrestiden ska vara
obestämd, om inte bestämd hyrestid av särskild anledning är lämpligare.

Om hyresvärden och hyresgästen kommer överens om villkoren för fort-

satt uthyrning i en tvist enligt första eller sjunde stycket, gäller de överens-

1 Prop. 2009/10:185, bet. 2009/10:CU24, rskr. 2009/10:374.

2 Balken omtryckt 1971:1209, 12 kap. omtryckt 1984:694.

3 Senaste lydelse 2006:408.

SFS 2010:811

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:811

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

komna villkoren, oavsett vad som föreskrivs i nämnda stycken, i den mån
inte annat följer av bestämmelserna i övrigt i denna balk.

55 e §

4

Denna paragraf gäller vid upplåtelse av möblerat eller omöblerat

rum och vid upplåtelse i andra hand av annan bostadslägenhet. Paragrafen
gäller dock inte upplåtelser för fritidsändamål.

Om hyresvärden har tagit emot en hyra som inte är skälig enligt 55 § för-

sta�tredje styckena och 55 c §, ska hyresnämnden på ansökan av hyresgästen
besluta att hyresvärden ska betala tillbaka vad han eller hon har tagit emot
utöver skäligt belopp tillsammans med ränta. Vid bedömningen av om den
mottagna hyran är skälig ska hyresnämnden även beakta sådan nedsättning
av hyresvärdens egen hyra som har skett med tillämpning av 55 § femte
stycket. Räntan beräknas enligt 5 § räntelagen (1975:635) från dagen då hy-
resvärden tog emot beloppet till dess att återbetalningsskyldigheten blivit
slutligt bestämd genom beslut som vunnit laga kraft och enligt 6 § räntela-
gen för tiden därefter. Ett beslut om återbetalning av hyra får inte avse längre
tid tillbaka än ett år före dagen för ansökan.

I ett ärende om återbetalning enligt andra stycket ska hyresnämnden, om

hyresgästen begär det, också fastställa hyran för den fortsatta uthyrningen
från och med dagen för ansökan. Vid denna prövning tillämpas 55 § första�
tredje styckena och 55 c §. Vid prövningen ska hyresnämnden även beakta
sådan nedsättning av hyresvärdens egen hyra som har skett med tillämpning
av 55 § femte stycket. Beslut om ändring av hyresvillkoren anses som avtal
om villkor för fortsatt uthyrning. När det finns skäl till det, får hyres-
nämnden bestämma att beslutet ska gälla omedelbart. Om hyran höjs eller
sänks retroaktivt, tillämpas 55 d § femte�åttonde styckena.

För att hyresnämnden ska kunna pröva en ansökan enligt andra stycket

ska ansökan ha kommit in till hyresnämnden inom tre månader från det att
hyresgästen lämnade lägenheten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. Hyrestvister enligt 12 kap. 55 § som har inletts hos hyresnämnden före

ikraftträdandet prövas enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Lotta Hardvik Cederstierna
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2008:1074.