SFS 2010:816 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

100816.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 10 a § fastighetsbildnings-

lagen (1970:988)

2 ska ha följande lydelse.

5 kap.

10 a §

Vid värdering av egendom enligt 10 § gäller andra och tredje styck-

ena.

Vid värdering av egendom som kan tas i anspråk enligt 14 kap. 1 eller 2 §

plan- och bygglagen (1987:10) och vid värdering i andra fall där det är
uppenbart att egendomen i stället skulle ha kunnat tas i anspråk genom
expropriation eller något annat liknande tvångsförvärv, tillämpas 4 kap.
expropriationslagen (1972:719).

Vid värdering av egendom som inte kunnat tas i anspråk på sätt som sägs i

andra stycket tillämpas 4 kap. expropriationslagen med undantag för 1 §
andra stycket och, såvitt gäller värdestegring, 2 §. Det ska även tas skälig
hänsyn till det särskilda värde som egendomen har för den tillträdande
fastigheten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för värderingen, om ansökan om

förrättning har gjorts före ikraftträdandet. I ett sådant fall ska hänvisningarna
till expropriationslagen (1972:719) avse den lagens lydelse vid utgången av
juli 2010.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362.

2 Lagen omtryckt 1992:1212.

SFS 2010:816

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010