SFS 2010:819 Lag om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)

100819.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i ledningsr�ttslagen (1973:1144);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 23 juni 2010.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 12, 13 och 13 d �� ledningsr�tts-</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen (1973:1144) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:452px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">Mark eller annat utrymme f�r ledning eller s�dan anordning som</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">avses i 2 a � f�r tas i anspr�k p� fastighet, om det inte orsakar synnerligt men<br/>f�r fastigheten.</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">�ven om synnerligt men uppkommer, �r fastighet skyldig att avst�</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">utrymme, om ledningen eller den avsedda ledningen �r av v�sentlig bety-<br/>delse fr�n allm�n synpunkt eller om den enligt beslut av koncessionsmyn-<br/>dighet ska dras fram �ver fastigheten. Om �garen beg�r det, ska fastigheten<br/>inl�sas. �r ol�genheten begr�nsad till viss del av fastigheten, ska endast den<br/>delen inl�sas.</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Ledningsr�ttshavaren �r ber�ttigad att l�sa s�dan fastighet eller del av fas-</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">tighet som avses i andra stycket, om detta skulle medf�ra endast en ringa<br/>h�jning av den ers�ttning som tillkommer fastighets�garen och denne inte<br/>har ett beaktansv�rt intresse av att beh�lla fastigheten eller fastighetsdelen.<br/>Vid bed�mande av fr�gan om r�tt till inl�sen f�religger, ska kostnad f�r<br/>�tg�rd som anges i 4 kap. 1 � fj�rde stycket expropriationslagen (1972:719)<br/>r�knas in i ers�ttningen.</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelserna i 1 kap. 3 och 4 �� expropriationslagen ska tilll�mpas vid</p> <p style="position:absolute;top:754px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">uppl�telse och inl�sen enligt denna paragraf. Trots dessa best�mmelser kan<br/>dock s�rskild r�tt som tillkommer staten och inte utg�r v�gr�tt rubbas. Vid-<br/>are f�r f�rordnas att r�tten till utrymme f�r ledningen eller anordningen ska<br/>ha f�retr�de framf�r s�rskild r�tt som har tillskapats genom expropriation<br/>eller annat tv�ngsf�rv�rv eller vid fastighetsbildning eller p� liknande s�tt,<br/>dock inte om den s�rskilda r�tten utg�r v�gr�tt.</p> <p style="position:absolute;top:877px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:876px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:877px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">I fr�ga om ers�ttning f�r uppl�telse och inl�sen enligt 12 � eller</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">�tg�rd enligt 12 a � till�mpas 4 kap. expropriationslagen (1972:719).</p> <p style="position:absolute;top:913px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Om en innehavare av en r�ttighet, som minskar en fastighets v�rde, �r</p> <p style="position:absolute;top:930px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">ber�ttigad till ers�ttning, ska det v�rde som tillgodor�knas fastighetens �gare<br/>enligt f�rsta stycket minskas med det belopp som motsvarar den v�rde-<br/>minskning f�r fastigheten som r�ttigheten inneburit. Om det v�rde som ska</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2006:43.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2001:891.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2010:819</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 juli 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:819</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">tillgodor�knas fastighetens �gare inte kan minskas utan att skada uppkom-<br/>mer f�r innehavaren av en fordran med b�ttre r�tt, minskas i st�llet ers�tt-<br/>ningen till r�ttighetshavaren med motsvarande belopp.</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>13 d �</b></p> <p style="position:absolute;top:237px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft22">4</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:333px;white-space:nowrap" class="ft20">I fr�ga om ers�ttning f�r skada och intr�ng p� grund av att led-</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">ningen dras fram och begagnas med st�d av 3 a � ska 4 kap. expropriations-<br/>lagen (1972:719) till�mpas.</p> <p style="position:absolute;top:310px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2010.<br/>2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande f�r ers�ttning enligt<br/>a) 13 �, om ans�kan om f�rr�ttning har gjorts f�re ikrafttr�dandet eller ett</p> <p style="position:absolute;top:363px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">s�dant f�rordnande som avses i 15 � f�rsta stycket har meddelats dessf�r-<br/>innan, och</p> <p style="position:absolute;top:398px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">b) 13 d �, om fastighets�garen f�re ikrafttr�dandet har underr�ttats enligt</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">3 a � om n�r arbetet ska p�b�rjas. </p> <p style="position:absolute;top:434px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">3. I de fall som avses i 2 ska h�nvisningarna till expropriationslagen</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">(1972:719) avse den lagens lydelse vid utg�ngen av juli 2010.</p> <p style="position:absolute;top:487px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">TOBIAS BILLSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft26">Anita Wickstr�m<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">4 Senaste lydelse 2000:543.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i ledningsr�ttslagen (1973:1144);

utf�rdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 12, 13 och 13 d �� ledningsr�tts-

lagen (1973:1144) ska ha f�ljande lydelse.

12 �

2

Mark eller annat utrymme f�r ledning eller s�dan anordning som

avses i 2 a � f�r tas i anspr�k p� fastighet, om det inte orsakar synnerligt men
f�r fastigheten.

�ven om synnerligt men uppkommer, �r fastighet skyldig att avst�

utrymme, om ledningen eller den avsedda ledningen �r av v�sentlig bety-
delse fr�n allm�n synpunkt eller om den enligt beslut av koncessionsmyn-
dighet ska dras fram �ver fastigheten. Om �garen beg�r det, ska fastigheten
inl�sas. �r ol�genheten begr�nsad till viss del av fastigheten, ska endast den
delen inl�sas.

Ledningsr�ttshavaren �r ber�ttigad att l�sa s�dan fastighet eller del av fas-

tighet som avses i andra stycket, om detta skulle medf�ra endast en ringa
h�jning av den ers�ttning som tillkommer fastighets�garen och denne inte
har ett beaktansv�rt intresse av att beh�lla fastigheten eller fastighetsdelen.
Vid bed�mande av fr�gan om r�tt till inl�sen f�religger, ska kostnad f�r
�tg�rd som anges i 4 kap. 1 � fj�rde stycket expropriationslagen (1972:719)
r�knas in i ers�ttningen.

Best�mmelserna i 1 kap. 3 och 4 �� expropriationslagen ska tilll�mpas vid

uppl�telse och inl�sen enligt denna paragraf. Trots dessa best�mmelser kan
dock s�rskild r�tt som tillkommer staten och inte utg�r v�gr�tt rubbas. Vid-
are f�r f�rordnas att r�tten till utrymme f�r ledningen eller anordningen ska
ha f�retr�de framf�r s�rskild r�tt som har tillskapats genom expropriation
eller annat tv�ngsf�rv�rv eller vid fastighetsbildning eller p� liknande s�tt,
dock inte om den s�rskilda r�tten utg�r v�gr�tt.

13 �

3

I fr�ga om ers�ttning f�r uppl�telse och inl�sen enligt 12 � eller

�tg�rd enligt 12 a � till�mpas 4 kap. expropriationslagen (1972:719).

Om en innehavare av en r�ttighet, som minskar en fastighets v�rde, �r

ber�ttigad till ers�ttning, ska det v�rde som tillgodor�knas fastighetens �gare
enligt f�rsta stycket minskas med det belopp som motsvarar den v�rde-
minskning f�r fastigheten som r�ttigheten inneburit. Om det v�rde som ska

1 Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362.

2 Senaste lydelse 2006:43.

3 Senaste lydelse 2001:891.

SFS 2010:819

Utkom fr�n trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:819

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

tillgodor�knas fastighetens �gare inte kan minskas utan att skada uppkom-
mer f�r innehavaren av en fordran med b�ttre r�tt, minskas i st�llet ers�tt-
ningen till r�ttighetshavaren med motsvarande belopp.

13 d �

4

I fr�ga om ers�ttning f�r skada och intr�ng p� grund av att led-

ningen dras fram och begagnas med st�d av 3 a � ska 4 kap. expropriations-
lagen (1972:719) till�mpas.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2010.
2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande f�r ers�ttning enligt
a) 13 �, om ans�kan om f�rr�ttning har gjorts f�re ikrafttr�dandet eller ett

s�dant f�rordnande som avses i 15 � f�rsta stycket har meddelats dessf�r-
innan, och

b) 13 d �, om fastighets�garen f�re ikrafttr�dandet har underr�ttats enligt

3 a � om n�r arbetet ska p�b�rjas.

3. I de fall som avses i 2 ska h�nvisningarna till expropriationslagen

(1972:719) avse den lagens lydelse vid utg�ngen av juli 2010.

P� regeringens v�gnar

TOBIAS BILLSTR�M

Anita Wickstr�m
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2000:543.

;