SFS 2010:820 Lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

100820.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i anläggningslagen (1973:1149);

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 13 § anläggningslagen (1973:1149)2

ska ha följande lydelse.

13 §

3

I fråga om ersättning för upplåtelse och inlösen enligt 12 § eller

åtgärd enligt 12 a § gäller 5

kap.

10–12 §§ fastighetsbildningslagen

(1970:988). Därvid ska inlösen inte anses som ett sådant tvångsförvärv som
avses i 5 kap. 10 a § andra stycket fastighetsbildningslagen.

I fråga om en ansökan om förrättning som har gjorts före den 1 augusti

2010 eller ett sådant förordnande som avses i 17 § första stycket som har
meddelats dessförinnan, ska hänvisningen i första stycket till fastighets-
bildningslagen samt hänvisningarna i 5 kap. 10 a § fastighetsbildningslagen
till expropriationslagen (1972:719) avse dessa lagars lydelse vid utgången av
juli 2010.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362.

2 Lagen omtryckt 1992:1148.

3 Senaste lydelse 2001:892.

SFS 2010:820

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010