SFS 2010:821 Lag om ändring i bostadsförvaltningslagen (1977:792)

100821.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i bostadsförvaltningslagen (1977:792);

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 28 § bostadsförvaltningslagen

(1977:792) ska ha följande lydelse.

28 §

Om en fastighet är ställd under tvångsförvaltning men förhållandena

är sådana att en tillfredsställande förvaltning därvid inte kan uppnås, får
kommunen lösa fastigheten.

Talan om inlösen ska väckas vid fastighetsdomstolen. I fråga om inlösen

gäller i övrigt expropriationslagen (1972:719) i tillämpliga delar, dock med
undantag för 4 kap. 1 § andra stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättningen, om talan om

inlösen har väckts före ikraftträdandet. I ett sådant fall ska hänvisningarna till
expropriationslagen (1972:719) avse den lagens lydelse vid utgången av
juli 2010.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362.

SFS 2010:821

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010