SFS 2010:824 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

100824.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (1987:10);

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 39 § samt 14 kap. 9 och

10 §§ plan- och bygglagen (1987:10)

2 ska ha följande lydelse.

6 kap.

39 §

Vid bestämmande av ersättning i fall som avses i 17 eller 24 § ska

4 kap. expropriationslagen (1972:719) tillämpas.

14 kap.

9 §

Vid bestämmande av ersättning i fall som avses i 1–8 §§ ska 4 kap.

expropriationslagen (1972:719) tillämpas i den mån inte annat följer av 10 §.

10 §

Ersättning för minskning av fastighetens marknadsvärde i fall som

avses i 3 §, 4 §, 5 § första stycket eller 8 § första stycket ska bestämmas som
skillnaden mellan fastighetens marknadsvärde före och efter beslutet eller
den åtgärd som avses i 4 §. Härvid ska bortses från förväntningar om ändring
av markanvändningen. Vid bestämmande av ersättningen ska 4 kap. 1 §
andra stycket expropriationslagen (1972:719) tillämpas.

Ersättning för skada i fall som avses i 8 § första stycket 1 och 2 ska mins-

kas med ett belopp som motsvarar vad som på grund av 8 § andra stycket ska
tålas utan ersättning.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättning
a) enligt 6 kap. 17 och 24 §§ samt 14 kap. 1 och 2 §§, om talan om inlösen

eller förvärv har väckts före ikraftträdandet,

b) med anledning av ett sådant beslut som avses i 14 kap. 3, 5, 7 och 8 §§,

om beslutet har meddelats före ikraftträdandet, och

c) med anledning av en sådan åtgärd som avses i 14 kap. 4 och 6 §§, om

åtgärden har utförts före ikraftträdandet.

3. I de fall som avses i 2 ska hänvisningarna till expropriationslagen

(1972:719) avse den lagens lydelse vid utgången av juli 2010.

1 Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362.

2 Lagen omtryckt 1992:1769.

SFS 2010:824

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:824

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Anders Lillienau
(Miljödepartementet)