SFS 2010:828 Lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

100828.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i bostadsrättslagen (1991:614);

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 kap. 18 § bostadsrättslagen

(1991:614) ska ha följande lydelse.

9 kap.

18 §

Talan om ersättning vid inlösen eller för intrång eller för annan skada

som en bostadsrättshavare orsakas med anledning av ett beslut om god-
kännande enligt 16 § första stycket 2 ska väckas vid fastighetsdomstolen. I
fråga om inlösen och ersättning gäller expropriationslagen (1972:719) i till-
lämpliga delar.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättning med anledning av ett

beslut om godkännande som har meddelats före ikraftträdandet. I ett sådant
fall ska hänvisningen till expropriationslagen (1972:719) avse den lagens
lydelse vid utgången av juli 2010.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362.

SFS 2010:828

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010