SFS 2010:831 Lag om ändring i lagen (2006:449) om skydd för störningskänslig forskning

100831.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:449) om skydd för
störningskänslig forskning;

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (2006:449) om skydd för

störningskänslig forskning ska ha följande lydelse.

4 §

Om forskning som avses i 1 § utsätts för varaktiga eller upprepade

störningar från annan verksamhet i närheten, får länsstyrelsen efter ansökan
enligt 6 § meddela förbud eller förelägganden mot den störande
verksamheten för att skydda forskningen.

Det som sägs i första stycket gäller inte sådan verksamhet som regleras i

lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation eller lagen (1992:1512)
om elektromagnetisk kompatibilitet eller i föreskrifter utfärdade med stöd av
dessa lagar. Det som sägs i första stycket gäller inte heller störningar från en
verksamhet som bedrivs med tillstånd enligt miljöbalken eller motsvarande
bestämmelser i äldre lag.

Om ett beslut enligt första stycket medför att pågående markanvändning

inom det berörda området avsevärt försvåras, har områdets ägare och den
som har nyttjanderätt, servitut, rätt till elektrisk kraft eller liknande rätt till
detta område, rätt till ersättning för skada till följd av beslutet. Ersättningen
ska motsvara skadan med avdrag för vad den berättigade är skyldig att tåla
utan ersättning. Ersättningen ska betalas av den som ansökt om skyddet. I
fråga om ersättningen tillämpas i övrigt expropriationslagen (1972:719).

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättning med anledning av ett

beslut enligt 4 § första stycket som har meddelats före ikraftträdandet. I ett
sådant fall ska hänvisningarna till expropriationslagen (1972:719) avse den
lagens lydelse vid utgången av juli 2010.

På regeringens vägnar

TOBIAS KRANTZ

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362.

SFS 2010:831

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010