SFS 2010:832 Lag om ändring i expropriationslagen (1972:719)

100832.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i expropriationslagen (1972:719);

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om expropriationslagen

(1972:719)

2

dels att 4 kap. 3 § ska upphöra att gälla,
dels att 2 kap. 1 och 10�12 §§, 3 kap. 8 §, 4 kap. 1 och 2 §§ samt 7 kap.

7 § ska ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

3

Expropriation får ske för att ge en kommun möjlighet att förfoga över

mark eller annat utrymme som med hänsyn till den framtida utvecklingen
krävs för tätbebyggelse eller därmed sammanhängande anordning.

Expropriation för ändamål som anges i första stycket får avse endast mark

eller annat utrymme inom kommunens eget område.

Inom tätbebyggt område får expropriation ske endast om
1. det med skäl kan antas att marken eller utrymmet inom överskådlig tid

kommer att beröras av byggnads- eller anläggningsåtgärd, som är av väsent-
lig betydelse från allmän synpunkt, eller

2. det med hänsyn till intresset av att främja ett planmässigt bygg-

nadsskick eller av annan därmed jämförlig orsak är angeläget att kommunen
får rådighet över marken eller utrymmet.

Med motsvarande tillämpning av första�tredje styckena får expropriation

ske till förmån för landsting eller kommunalförbund, som handhar sådan an-
gelägenhet som första stycket avser att främja.

10 §

�ven i annat fall än som avses i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 a, 7, 7 a, 8 eller 9 §

får expropriation ske för att tillgodose behov av utrymme för byggnad, lokal
eller annan anläggning för verksamhet som staten, kommun, landsting eller
kommunalförbund har att tillgodose eller som annars är av väsentlig betyd-
else för riket eller orten eller för viss befolkningsgrupp.

11 §

Ska genom statens, kommuns, landstings eller kommunalförbunds

försorg inom ett visst område vidtas en byggnads- eller anläggningsåtgärd
som kan föranleda expropriation enligt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 a, 7, 7 a, 8, 9 eller

1 Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362.

2 Senaste lydelse av 4 kap. 3 § 2005:941.

3 Senaste lydelse 2005:941.

SFS 2010:832

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:832

10 § och kan med skäl antas att åtgärden medför ett väsentligt ökat värde för
en fastighet i områdets omedelbara närhet eller avsevärt ökar möjligheterna
att utnyttja en sådan fastighet, får fastigheten exproprieras av den som vidtar
åtgärden, om det med hänsyn till kostnaderna för åtgärden och övriga om-
ständigheter är skäligt. Det som sagts nu om fastighet tillämpas också på sär-
skild rätt till fastighet.

12 §

Expropriationstillstånd ska inte meddelas, om ändamålet lämpligen

bör tillgodoses på annat sätt eller olägenheterna av expropriationen från all-
män och enskild synpunkt överväger de fördelar som kan vinnas genom den.

Expropriation till förmån för annan än staten, kommun, landsting eller

kommunalförbund får ske endast om den exproprierande på ett betryggande
sätt kan svara för att den exproprierade egendomen används för det avsedda
ändamålet.

3 kap.

8 §

Har expropriationstillstånd meddelats beträffande en del av en fastig-

het och lider en återstående del av fastigheten synnerligt men genom expro-
priationen eller det sätt på vilket den exproprierade delen används, ska rätten
förordna om expropriation av den del som lider sådant men, om ägaren be-
gär det. Ska nyttjanderätt eller servitut upplåtas och vållar detta synnerligt
men för fastigheten eller någon del av den, ska rätten på begäran av ägaren
förordna om expropriation av område som lider sådant men.

Ska endast en del av en fastighet exproprieras eller ska nyttjanderätt eller

servitut upplåtas, har den exproprierande rätt till sådan utvidgning av expro-
priationen som avses i första stycket, om detta skulle medföra endast en
ringa höjning av den expropriationsersättning som tillkommer fastighets-
ägaren och denne inte har ett beaktansvärt intresse av att behålla den återstå-
ende delen av fastigheten.

Vid tillämpning av andra stycket ska kostnaden för åtgärd som avses i

4 kap. 1 § fjärde stycket räknas in i expropriationsersättningen.

4 kap.

1 §

4

För en fastighet som exproprieras i sin helhet ska, i den mån inte annat

följer av vad som sägs nedan, löseskilling betalas med ett belopp som mot-
svarar fastighetens marknadsvärde. Exproprieras en del av en fastighet, ska
intrångsersättning betalas med ett belopp som motsvarar den minskning av
fastighetens marknadsvärde, som uppkommer genom expropriationen. Upp-
kommer i övrigt skada för ägaren genom expropriationen, ska även sådan
skada ersättas.

Därutöver ska ytterligare löseskilling respektive intrångsersättning betalas

med 25 procent av marknadsvärdet respektive marknadsvärdeminskningen.
Detta gäller dock inte när expropriation sker för ändamål som avses i
2 kap. 7 §.

4 Senaste lydelse 2005:941.

background image

3

SFS 2010:832

Expropriationsersättning ska inte betalas för mark eller annat utrymme

som ingår i allmän väg och som enligt en detaljplan ska användas för en
sådan allmän plats för vilken kommunen är huvudman.

Har den exproprierande åtagit sig att vidta åtgärd för att minska skada, ska

hänsyn tas till det när ersättningen enligt första stycket bestäms, om åtag-
andet är sådant att det skäligen bör godtas av den ersättningsberättigade.

Exproprieras fastighet till vilken den exproprierande har nyttjanderätt

eller servitutsrätt, ska vid bestämmande av fastighetens värde hänsyn inte tas
till förbättring, vilken fastigheten har vunnit genom arbete eller kostnad, som
den exproprierande eller föregående innehavare, vars rätt har övergått till
denne, lagt ned på fastigheten utöver vad som ålegat honom.

2 §

Om det företag för vars genomförande en fastighet exproprieras har

medfört inverkan av någon betydelse på fastighetens marknadsvärde, ska
löseskillingen bestämmas på grundval av det marknadsvärde som fastigheten
skulle ha haft om sådan inverkan inte hade förekommit. Detta gäller dock en-
dast om det är skäligt med hänsyn till förhållandena i orten eller till den all-
männa förekomsten av likartad inverkan under jämförliga förhållanden.

Om expropriationen avser en del av en fastighet, ska det som sägs i första

stycket om beräkning av marknadsvärde tillämpas i fråga om värdet före ex-
propriationen.

Om en fastighet exproprieras enligt 2 kap. 11 §, ska denna paragraf till-

lämpas på värdestegring som beror på den åtgärd som utgör grund för ex-
propriationen.

Om löseskillingen eller intrångsersättningen med tillämpning av första

stycket bestäms med bortseende från värdeminskning, ska 1 § andra stycket
inte tillämpas på den del av ersättningen som därmed tillkommer.

7 kap.

7 §

Har säkerhet som ska ställas enligt denna lag inte godkänts av den, till

vars förmån den ställs, prövas säkerheten av länsstyrelsen.

Borgen får godkännas av länsstyrelsen endast om borgensman svarar som

för egen skuld och, om två eller flera tecknat borgen, de svarar solidariskt.

Staten, kommun, landsting och kommunalförbund behöver inte ställa

säkerhet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för expropriationsersättningen, om

tillståndet till expropriation har beviljats före ikraftträdandet.

3. Särskilda bestämmelser om hur expropriationslagens ersättningsbe-

stämmelser övergångsvis ska gälla finns i följande lagar:

a) lagen (2010:815) om ändring i miljöbalken,
b) lagen (2010:816) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988),
c) lagen (2010:817) om ändring i rennäringslagen (1971:437),
d) lagen (2010:818) om ändring i väglagen (1971:948),
e) lagen (2010:819) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144),
f) lagen (2010:820) om ändring i anläggningslagen (1973:1149),
g) lagen (2010:821) om ändring i bostadsförvaltningslagen (1977:792),

background image

4

SFS 2010:832

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

h) lagen (2010:822) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429),
i) lagen (2010:823) om ändring i lagen (1985:620) om vissa torvfyndig-

heter,

j) lagen (2010:824) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10),
k) lagen (2010:825) om ändring i lagen (1987:11) om exploateringssam-

verkan,

l) lagen (2010:826) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen

m.m.,

m) lagen (2010:827) om ändring i minerallagen (1991:45),
n) lagen (2010:828) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614),
o) lagen (2010:829) om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av

järnväg,

p) lagen (2010:000) om ändring i lagen (1997:1320) om kärnkraftens

avveckling,

q) lagen (2010:830) om ändring i lagen (2004:875) om särskild förvalt-

ning av vissa elektriska anläggningar, och

r) lagen (2010:831) om ändring i lagen (2006:449) om skydd för stör-

ningskänslig forskning.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)