SFS 2010:832 Lag om ändring i expropriationslagen (1972:719)

100832.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft42{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om �ndring i expropriationslagen (1972:719);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 23 juni 2010.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:337px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om expropriationslagen</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(1972:719)</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:436px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft111"><i>dels </i>att 4 kap. 3 � ska upph�ra att g�lla,<br/><i>dels </i>att 2 kap. 1 och 1012 ��, 3 kap. 8 �, 4 kap. 1 och 2 �� samt 7 kap.</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">7 � ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:516px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:542px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:540px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Expropriation f�r ske f�r att ge en kommun m�jlighet att f�rfoga �ver</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">mark eller annat utrymme som med h�nsyn till den framtida utvecklingen<br/>kr�vs f�r t�tbebyggelse eller d�rmed sammanh�ngande anordning.</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Expropriation f�r �ndam�l som anges i f�rsta stycket f�r avse endast mark</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">eller annat utrymme inom kommunens eget omr�de.</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft111">Inom t�tbebyggt omr�de f�r expropriation ske endast om<br/>1. det med sk�l kan antas att marken eller utrymmet inom �versk�dlig tid</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">kommer att ber�ras av byggnads- eller anl�ggnings�tg�rd, som �r av v�sent-<br/>lig betydelse fr�n allm�n synpunkt, eller</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. det med h�nsyn till intresset av att fr�mja ett planm�ssigt bygg-</p> <p style="position:absolute;top:719px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">nadsskick eller av annan d�rmed j�mf�rlig orsak �r angel�get att kommunen<br/>f�r r�dighet �ver marken eller utrymmet.</p> <p style="position:absolute;top:754px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Med motsvarande till�mpning av f�rstatredje styckena f�r expropriation</p> <p style="position:absolute;top:772px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">ske till f�rm�n f�r landsting eller kommunalf�rbund, som handhar s�dan an-<br/>gel�genhet som f�rsta stycket avser att fr�mja.</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:825px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">�ven i annat fall �n som avses i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 a, 7, 7 a, 8 eller 9 �</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">f�r expropriation ske f�r att tillgodose behov av utrymme f�r byggnad, lokal<br/>eller annan anl�ggning f�r verksamhet som staten, kommun, landsting eller<br/>kommunalf�rbund har att tillgodose eller som annars �r av v�sentlig betyd-<br/>else f�r riket eller orten eller f�r viss befolkningsgrupp.</p> <p style="position:absolute;top:930px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:930px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">Ska genom statens, kommuns, landstings eller kommunalf�rbunds</p> <p style="position:absolute;top:948px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">f�rsorg inom ett visst omr�de vidtas en byggnads- eller anl�ggnings�tg�rd<br/>som kan f�ranleda expropriation enligt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 a, 7, 7 a, 8, 9 eller</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Senaste lydelse av 4 kap. 3 � 2005:941.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">3 Senaste lydelse 2005:941.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2010:832</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 juli 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:832</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">10 � och kan med sk�l antas att �tg�rden medf�r ett v�sentligt �kat v�rde f�r<br/>en fastighet i omr�dets omedelbara n�rhet eller avsev�rt �kar m�jligheterna<br/>att utnyttja en s�dan fastighet, f�r fastigheten exproprieras av den som vidtar<br/>�tg�rden, om det med h�nsyn till kostnaderna f�r �tg�rden och �vriga om-<br/>st�ndigheter �r sk�ligt. Det som sagts nu om fastighet till�mpas ocks� p� s�r-<br/>skild r�tt till fastighet.</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:291px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Expropriationstillst�nd ska inte meddelas, om �ndam�let l�mpligen</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">b�r tillgodoses p� annat s�tt eller ol�genheterna av expropriationen fr�n all-<br/>m�n och enskild synpunkt �verv�ger de f�rdelar som kan vinnas genom den.</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Expropriation till f�rm�n f�r annan �n staten, kommun, landsting eller</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">kommunalf�rbund f�r ske endast om den exproprierande p� ett betryggande<br/>s�tt kan svara f�r att den exproprierade egendomen anv�nds f�r det avsedda<br/>�ndam�let.</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:468px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:468px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Har expropriationstillst�nd meddelats betr�ffande en del av en fastig-</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">het och lider en �terst�ende del av fastigheten synnerligt men genom expro-<br/>priationen eller det s�tt p� vilket den exproprierade delen anv�nds, ska r�tten<br/>f�rordna om expropriation av den del som lider s�dant men, om �garen be-<br/>g�r det. Ska nyttjander�tt eller servitut uppl�tas och v�llar detta synnerligt<br/>men f�r fastigheten eller n�gon del av den, ska r�tten p� beg�ran av �garen<br/>f�rordna om expropriation av omr�de som lider s�dant men.</p> <p style="position:absolute;top:592px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Ska endast en del av en fastighet exproprieras eller ska nyttjander�tt eller</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">servitut uppl�tas, har den exproprierande r�tt till s�dan utvidgning av expro-<br/>priationen som avses i f�rsta stycket, om detta skulle medf�ra endast en<br/>ringa h�jning av den expropriationsers�ttning som tillkommer fastighets-<br/>�garen och denne inte har ett beaktansv�rt intresse av att beh�lla den �terst�-<br/>ende delen av fastigheten.</p> <p style="position:absolute;top:698px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid till�mpning av andra stycket ska kostnaden f�r �tg�rd som avses i</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">4 kap. 1 � fj�rde stycket r�knas in i expropriationsers�ttningen.</p> <p style="position:absolute;top:760px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:786px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:784px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft23">4</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r en fastighet som exproprieras i sin helhet ska, i den m�n inte annat</p> <p style="position:absolute;top:804px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">f�ljer av vad som s�gs nedan, l�seskilling betalas med ett belopp som mot-<br/>svarar fastighetens marknadsv�rde. Exproprieras en del av en fastighet, ska<br/>intr�ngsers�ttning betalas med ett belopp som motsvarar den minskning av<br/>fastighetens marknadsv�rde, som uppkommer genom expropriationen. Upp-<br/>kommer i �vrigt skada f�r �garen genom expropriationen, ska �ven s�dan<br/>skada ers�ttas.</p> <p style="position:absolute;top:910px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">D�rut�ver ska ytterligare l�seskilling respektive intr�ngsers�ttning betalas</p> <p style="position:absolute;top:927px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">med 25 procent av marknadsv�rdet respektive marknadsv�rdeminskningen.<br/>Detta g�ller dock inte n�r expropriation sker f�r �ndam�l som avses i<br/>2 kap. 7 �.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">4 Senaste lydelse 2005:941.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2010:832</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Expropriationsers�ttning ska inte betalas f�r mark eller annat utrymme</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">som ing�r i allm�n v�g och som enligt en detaljplan ska anv�ndas f�r en<br/>s�dan allm�n plats f�r vilken kommunen �r huvudman. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Har den exproprierande �tagit sig att vidta �tg�rd f�r att minska skada, ska</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">h�nsyn tas till det n�r ers�ttningen enligt f�rsta stycket best�ms, om �tag-<br/>andet �r s�dant att det sk�ligen b�r godtas av den ers�ttningsber�ttigade. </p> <p style="position:absolute;top:274px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Exproprieras fastighet till vilken den exproprierande har nyttjander�tt</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">eller servitutsr�tt, ska vid best�mmande av fastighetens v�rde h�nsyn inte tas<br/>till f�rb�ttring, vilken fastigheten har vunnit genom arbete eller kostnad, som<br/>den exproprierande eller f�reg�ende innehavare, vars r�tt har �verg�tt till<br/>denne, lagt ned p� fastigheten ut�ver vad som �legat honom.</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:380px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft30">Om det f�retag f�r vars genomf�rande en fastighet exproprieras har</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">medf�rt inverkan av n�gon betydelse p� fastighetens marknadsv�rde, ska<br/>l�seskillingen best�mmas p� grundval av det marknadsv�rde som fastigheten<br/>skulle ha haft om s�dan inverkan inte hade f�rekommit. Detta g�ller dock en-<br/>dast om det �r sk�ligt med h�nsyn till f�rh�llandena i orten eller till den all-<br/>m�nna f�rekomsten av likartad inverkan under j�mf�rliga f�rh�llanden.</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Om expropriationen avser en del av en fastighet, ska det som s�gs i f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">stycket om ber�kning av marknadsv�rde till�mpas i fr�ga om v�rdet f�re ex-<br/>propriationen.</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Om en fastighet exproprieras enligt 2 kap. 11 �, ska denna paragraf till-</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">l�mpas p� v�rdestegring som beror p� den �tg�rd som utg�r grund f�r ex-<br/>propriationen.</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Om l�seskillingen eller intr�ngsers�ttningen med till�mpning av f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">stycket best�ms med bortseende fr�n v�rdeminskning, ska 1 � andra stycket<br/>inte till�mpas p� den del av ers�ttningen som d�rmed tillkommer.</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>7 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:698px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:698px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft30">Har s�kerhet som ska st�llas enligt denna lag inte godk�nts av den, till</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">vars f�rm�n den st�lls, pr�vas s�kerheten av l�nsstyrelsen.</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Borgen f�r godk�nnas av l�nsstyrelsen endast om borgensman svarar som</p> <p style="position:absolute;top:751px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">f�r egen skuld och, om tv� eller flera tecknat borgen, de svarar solidariskt.</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Staten, kommun, landsting och kommunalf�rbund beh�ver inte st�lla</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">s�kerhet.</p> <p style="position:absolute;top:822px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft33">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2010.<br/>2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande f�r expropriationsers�ttningen, om</p> <p style="position:absolute;top:857px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">tillst�ndet till expropriation har beviljats f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:875px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">3. S�rskilda best�mmelser om hur expropriationslagens ers�ttningsbe-</p> <p style="position:absolute;top:893px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">st�mmelser �verg�ngsvis ska g�lla finns i f�ljande lagar:</p> <p style="position:absolute;top:910px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft33">a) lagen (2010:815) om �ndring i milj�balken,<br/>b) lagen (2010:816) om �ndring i fastighetsbildningslagen (1970:988),<br/>c) lagen (2010:817) om �ndring i renn�ringslagen (1971:437),<br/>d) lagen (2010:818) om �ndring i v�glagen (1971:948), <br/>e) lagen (2010:819) om �ndring i ledningsr�ttslagen (1973:1144),<br/>f) lagen (2010:820) om �ndring i anl�ggningslagen (1973:1149),<br/>g) lagen (2010:821) om �ndring i bostadsf�rvaltningslagen (1977:792),</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2010:832</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft42">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft42">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft43">h) lagen (2010:822) om �ndring i skogsv�rdslagen (1979:429), <br/>i) lagen (2010:823) om �ndring i lagen (1985:620) om vissa torvfyndig-</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">heter, </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft43">j) lagen (2010:824) om �ndring i plan- och bygglagen (1987:10),<br/>k) lagen (2010:825) om �ndring i lagen (1987:11) om exploateringssam-</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">verkan,</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">l) lagen (2010:826) om �ndring i lagen (1988:950) om kulturminnen</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">m.m.,</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft43">m) lagen (2010:827) om �ndring i minerallagen (1991:45),<br/>n) lagen (2010:828) om �ndring i bostadsr�ttslagen (1991:614),<br/>o) lagen (2010:829) om �ndring i lagen (1995:1649) om byggande av</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">j�rnv�g,</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">p) lagen (2010:000) om �ndring i lagen (1997:1320) om k�rnkraftens</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">avveckling,</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">q) lagen (2010:830) om �ndring i lagen (2004:875) om s�rskild f�rvalt-</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">ning av vissa elektriska anl�ggningar, och </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">r) lagen (2010:831) om �ndring i lagen (2006:449) om skydd f�r st�r-</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">ningsk�nslig forskning.</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">TOBIAS BILLSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft43">Anita Wickstr�m<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i expropriationslagen (1972:719);

utf�rdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om expropriationslagen

(1972:719)

2

dels att 4 kap. 3 � ska upph�ra att g�lla,
dels att 2 kap. 1 och 1012 ��, 3 kap. 8 �, 4 kap. 1 och 2 �� samt 7 kap.

7 � ska ha f�ljande lydelse.

2 kap.

1 �

3

Expropriation f�r ske f�r att ge en kommun m�jlighet att f�rfoga �ver

mark eller annat utrymme som med h�nsyn till den framtida utvecklingen
kr�vs f�r t�tbebyggelse eller d�rmed sammanh�ngande anordning.

Expropriation f�r �ndam�l som anges i f�rsta stycket f�r avse endast mark

eller annat utrymme inom kommunens eget omr�de.

Inom t�tbebyggt omr�de f�r expropriation ske endast om
1. det med sk�l kan antas att marken eller utrymmet inom �versk�dlig tid

kommer att ber�ras av byggnads- eller anl�ggnings�tg�rd, som �r av v�sent-
lig betydelse fr�n allm�n synpunkt, eller

2. det med h�nsyn till intresset av att fr�mja ett planm�ssigt bygg-

nadsskick eller av annan d�rmed j�mf�rlig orsak �r angel�get att kommunen
f�r r�dighet �ver marken eller utrymmet.

Med motsvarande till�mpning av f�rstatredje styckena f�r expropriation

ske till f�rm�n f�r landsting eller kommunalf�rbund, som handhar s�dan an-
gel�genhet som f�rsta stycket avser att fr�mja.

10 �

�ven i annat fall �n som avses i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 a, 7, 7 a, 8 eller 9 �

f�r expropriation ske f�r att tillgodose behov av utrymme f�r byggnad, lokal
eller annan anl�ggning f�r verksamhet som staten, kommun, landsting eller
kommunalf�rbund har att tillgodose eller som annars �r av v�sentlig betyd-
else f�r riket eller orten eller f�r viss befolkningsgrupp.

11 �

Ska genom statens, kommuns, landstings eller kommunalf�rbunds

f�rsorg inom ett visst omr�de vidtas en byggnads- eller anl�ggnings�tg�rd
som kan f�ranleda expropriation enligt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 a, 7, 7 a, 8, 9 eller

1 Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362.

2 Senaste lydelse av 4 kap. 3 � 2005:941.

3 Senaste lydelse 2005:941.

SFS 2010:832

Utkom fr�n trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:832

10 � och kan med sk�l antas att �tg�rden medf�r ett v�sentligt �kat v�rde f�r
en fastighet i omr�dets omedelbara n�rhet eller avsev�rt �kar m�jligheterna
att utnyttja en s�dan fastighet, f�r fastigheten exproprieras av den som vidtar
�tg�rden, om det med h�nsyn till kostnaderna f�r �tg�rden och �vriga om-
st�ndigheter �r sk�ligt. Det som sagts nu om fastighet till�mpas ocks� p� s�r-
skild r�tt till fastighet.

12 �

Expropriationstillst�nd ska inte meddelas, om �ndam�let l�mpligen

b�r tillgodoses p� annat s�tt eller ol�genheterna av expropriationen fr�n all-
m�n och enskild synpunkt �verv�ger de f�rdelar som kan vinnas genom den.

Expropriation till f�rm�n f�r annan �n staten, kommun, landsting eller

kommunalf�rbund f�r ske endast om den exproprierande p� ett betryggande
s�tt kan svara f�r att den exproprierade egendomen anv�nds f�r det avsedda
�ndam�let.

3 kap.

8 �

Har expropriationstillst�nd meddelats betr�ffande en del av en fastig-

het och lider en �terst�ende del av fastigheten synnerligt men genom expro-
priationen eller det s�tt p� vilket den exproprierade delen anv�nds, ska r�tten
f�rordna om expropriation av den del som lider s�dant men, om �garen be-
g�r det. Ska nyttjander�tt eller servitut uppl�tas och v�llar detta synnerligt
men f�r fastigheten eller n�gon del av den, ska r�tten p� beg�ran av �garen
f�rordna om expropriation av omr�de som lider s�dant men.

Ska endast en del av en fastighet exproprieras eller ska nyttjander�tt eller

servitut uppl�tas, har den exproprierande r�tt till s�dan utvidgning av expro-
priationen som avses i f�rsta stycket, om detta skulle medf�ra endast en
ringa h�jning av den expropriationsers�ttning som tillkommer fastighets-
�garen och denne inte har ett beaktansv�rt intresse av att beh�lla den �terst�-
ende delen av fastigheten.

Vid till�mpning av andra stycket ska kostnaden f�r �tg�rd som avses i

4 kap. 1 � fj�rde stycket r�knas in i expropriationsers�ttningen.

4 kap.

1 �

4

F�r en fastighet som exproprieras i sin helhet ska, i den m�n inte annat

f�ljer av vad som s�gs nedan, l�seskilling betalas med ett belopp som mot-
svarar fastighetens marknadsv�rde. Exproprieras en del av en fastighet, ska
intr�ngsers�ttning betalas med ett belopp som motsvarar den minskning av
fastighetens marknadsv�rde, som uppkommer genom expropriationen. Upp-
kommer i �vrigt skada f�r �garen genom expropriationen, ska �ven s�dan
skada ers�ttas.

D�rut�ver ska ytterligare l�seskilling respektive intr�ngsers�ttning betalas

med 25 procent av marknadsv�rdet respektive marknadsv�rdeminskningen.
Detta g�ller dock inte n�r expropriation sker f�r �ndam�l som avses i
2 kap. 7 �.

4 Senaste lydelse 2005:941.

background image

3

SFS 2010:832

Expropriationsers�ttning ska inte betalas f�r mark eller annat utrymme

som ing�r i allm�n v�g och som enligt en detaljplan ska anv�ndas f�r en
s�dan allm�n plats f�r vilken kommunen �r huvudman.

Har den exproprierande �tagit sig att vidta �tg�rd f�r att minska skada, ska

h�nsyn tas till det n�r ers�ttningen enligt f�rsta stycket best�ms, om �tag-
andet �r s�dant att det sk�ligen b�r godtas av den ers�ttningsber�ttigade.

Exproprieras fastighet till vilken den exproprierande har nyttjander�tt

eller servitutsr�tt, ska vid best�mmande av fastighetens v�rde h�nsyn inte tas
till f�rb�ttring, vilken fastigheten har vunnit genom arbete eller kostnad, som
den exproprierande eller f�reg�ende innehavare, vars r�tt har �verg�tt till
denne, lagt ned p� fastigheten ut�ver vad som �legat honom.

2 �

Om det f�retag f�r vars genomf�rande en fastighet exproprieras har

medf�rt inverkan av n�gon betydelse p� fastighetens marknadsv�rde, ska
l�seskillingen best�mmas p� grundval av det marknadsv�rde som fastigheten
skulle ha haft om s�dan inverkan inte hade f�rekommit. Detta g�ller dock en-
dast om det �r sk�ligt med h�nsyn till f�rh�llandena i orten eller till den all-
m�nna f�rekomsten av likartad inverkan under j�mf�rliga f�rh�llanden.

Om expropriationen avser en del av en fastighet, ska det som s�gs i f�rsta

stycket om ber�kning av marknadsv�rde till�mpas i fr�ga om v�rdet f�re ex-
propriationen.

Om en fastighet exproprieras enligt 2 kap. 11 �, ska denna paragraf till-

l�mpas p� v�rdestegring som beror p� den �tg�rd som utg�r grund f�r ex-
propriationen.

Om l�seskillingen eller intr�ngsers�ttningen med till�mpning av f�rsta

stycket best�ms med bortseende fr�n v�rdeminskning, ska 1 � andra stycket
inte till�mpas p� den del av ers�ttningen som d�rmed tillkommer.

7 kap.

7 �

Har s�kerhet som ska st�llas enligt denna lag inte godk�nts av den, till

vars f�rm�n den st�lls, pr�vas s�kerheten av l�nsstyrelsen.

Borgen f�r godk�nnas av l�nsstyrelsen endast om borgensman svarar som

f�r egen skuld och, om tv� eller flera tecknat borgen, de svarar solidariskt.

Staten, kommun, landsting och kommunalf�rbund beh�ver inte st�lla

s�kerhet.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2010.
2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande f�r expropriationsers�ttningen, om

tillst�ndet till expropriation har beviljats f�re ikrafttr�dandet.

3. S�rskilda best�mmelser om hur expropriationslagens ers�ttningsbe-

st�mmelser �verg�ngsvis ska g�lla finns i f�ljande lagar:

a) lagen (2010:815) om �ndring i milj�balken,
b) lagen (2010:816) om �ndring i fastighetsbildningslagen (1970:988),
c) lagen (2010:817) om �ndring i renn�ringslagen (1971:437),
d) lagen (2010:818) om �ndring i v�glagen (1971:948),
e) lagen (2010:819) om �ndring i ledningsr�ttslagen (1973:1144),
f) lagen (2010:820) om �ndring i anl�ggningslagen (1973:1149),
g) lagen (2010:821) om �ndring i bostadsf�rvaltningslagen (1977:792),

background image

4

SFS 2010:832

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

h) lagen (2010:822) om �ndring i skogsv�rdslagen (1979:429),
i) lagen (2010:823) om �ndring i lagen (1985:620) om vissa torvfyndig-

heter,

j) lagen (2010:824) om �ndring i plan- och bygglagen (1987:10),
k) lagen (2010:825) om �ndring i lagen (1987:11) om exploateringssam-

verkan,

l) lagen (2010:826) om �ndring i lagen (1988:950) om kulturminnen

m.m.,

m) lagen (2010:827) om �ndring i minerallagen (1991:45),
n) lagen (2010:828) om �ndring i bostadsr�ttslagen (1991:614),
o) lagen (2010:829) om �ndring i lagen (1995:1649) om byggande av

j�rnv�g,

p) lagen (2010:000) om �ndring i lagen (1997:1320) om k�rnkraftens

avveckling,

q) lagen (2010:830) om �ndring i lagen (2004:875) om s�rskild f�rvalt-

ning av vissa elektriska anl�ggningar, och

r) lagen (2010:831) om �ndring i lagen (2006:449) om skydd f�r st�r-

ningsk�nslig forskning.

P� regeringens v�gnar

TOBIAS BILLSTR�M

Anita Wickstr�m
(Justitiedepartementet)

;