SFS 2010:840 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

100840.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1570)
om medlemsbanker;

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 a kap. 1 § och 11 kap. 2 § lagen

(1995:1570) om medlemsbanker ska ha följande lydelse.

7 a kap.

1 §

2

Medlemsbanker ska ha minst en revisor. Revisor väljs av stämman.

Om banken ska ha flera revisorer, får det i stadgarna anges att en eller flera
av dem, dock inte alla, ska utses på annat sätt än genom val på stämman.

Uppdraget som revisor upphör vid slutet av den första ordinarie stämma

som hålls efter det år då revisorn utsågs.

I stadgarna får det anges att uppdraget som revisor ska gälla för en längre

tid än som anges i andra stycket. Uppdraget ska dock upphöra senast vid
slutet av den ordinarie stämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret
efter det då revisorn utsågs.

Stämman får utse en eller flera revisorssuppleanter. Bestämmelserna i

denna lag och lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse beträff-
ande revisorer gäller i tillämpliga delar om revisorssuppleanter.

11 kap.

2 §

3

En revisor, en lekmannarevisor eller en granskare i en medlemsbank

är ersättningsskyldig enligt de grunder som anges i 1 §. Han eller hon ska
även ersätta skada som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållas av en med-
hjälpare. I de fall som avses i 7 a kap. 21 § första stycket 3 och 7 b kap. 19 §
andra stycket denna lag samt 3 kap. 1 § lagen (2009:62) om åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism svarar dock revisorn, lekmanna-
revisorn eller granskaren endast för skada på grund av oriktiga uppgifter som
han eller hon eller en medhjälpare har haft skälig anledning att anta var orik-
tiga.

Om ett registrerat revisionsbolag är revisor eller granskare, är det detta bo-

lag och den för revisionen eller granskningen huvudansvarige som är er-
sättningsskyldiga.

1 Prop. 2009/10:204, bet. 2009/10:CU28, rskr. 2009/10:368.

2 Senaste lydelse 2004:318.

3 Senaste lydelse 2004:318.

SFS 2010:840

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:840

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2010.
2. Ett revisorsuppdrag som har getts före ikraftträdandet består till utgång-

en av mandattiden, om inte uppdraget upphör i förtid enligt 7 a kap. 6 § eller
hinder som avses i 7 a kap. 7 § uppkommer.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)