SFS 2010:840 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

100840.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1995:1570) <br/>om medlemsbanker;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 23 juni 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:327px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 7 a kap. 1 � och 11 kap. 2 � lagen</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(1995:1570) om medlemsbanker ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>7 a kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:507px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Medlemsbanker ska ha minst en revisor. Revisor v�ljs av st�mman.</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">Om banken ska ha flera revisorer, f�r det i stadgarna anges att en eller flera<br/>av dem, dock inte alla, ska utses p� annat s�tt �n genom val p� st�mman.</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Uppdraget som revisor upph�r vid slutet av den f�rsta ordinarie st�mma</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">som h�lls efter det �r d� revisorn uts�gs.</p> <p style="position:absolute;top:597px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">I stadgarna f�r det anges att uppdraget som revisor ska g�lla f�r en l�ngre</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">tid �n som anges i andra stycket. Uppdraget ska dock upph�ra senast vid<br/>slutet av den ordinarie st�mma som h�lls under det fj�rde r�kenskaps�ret<br/>efter det d� revisorn uts�gs. </p> <p style="position:absolute;top:667px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">St�mman f�r utse en eller flera revisorssuppleanter. Best�mmelserna i</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">denna lag och lagen (2004:297) om bank- och finansieringsr�relse betr�ff-<br/>ande revisorer g�ller i till�mpliga delar om revisorssuppleanter.</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>11 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:773px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:772px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">En revisor, en lekmannarevisor eller en granskare i en medlemsbank</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">�r ers�ttningsskyldig enligt de grunder som anges i 1 �. Han eller hon ska<br/>�ven ers�tta skada som upps�tligen eller av oaktsamhet v�llas av en med-<br/>hj�lpare. I de fall som avses i 7 a kap. 21 � f�rsta stycket 3 och 7 b kap. 19 �<br/>andra stycket denna lag samt 3 kap. 1 � lagen (2009:62) om �tg�rder mot<br/>penningtv�tt och finansiering av terrorism svarar dock revisorn, lekmanna-<br/>revisorn eller granskaren endast f�r skada p� grund av oriktiga uppgifter som<br/>han eller hon eller en medhj�lpare har haft sk�lig anledning att anta var orik-<br/>tiga.</p> <p style="position:absolute;top:932px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Om ett registrerat revisionsbolag �r revisor eller granskare, �r det detta bo-</p> <p style="position:absolute;top:950px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">lag och den f�r revisionen eller granskningen huvudansvarige som �r er-<br/>s�ttningsskyldiga.</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2009/10:204, bet. 2009/10:CU28, rskr. 2009/10:368.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2004:318.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2004:318.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:840</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 juli 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:840</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> <p style="position:absolute;top:186px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft23">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 november 2010.<br/>2. Ett revisorsuppdrag som har getts f�re ikrafttr�dandet best�r till utg�ng-</p> <p style="position:absolute;top:222px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">en av mandattiden, om inte uppdraget upph�r i f�rtid enligt 7 a kap. 6 � eller<br/>hinder som avses i 7 a kap. 7 � uppkommer.</p> <p style="position:absolute;top:275px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:310px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">MATS ODELL</p> <p style="position:absolute;top:328px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft23">Mats Walberg<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1995:1570)
om medlemsbanker;

utf�rdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 7 a kap. 1 � och 11 kap. 2 � lagen

(1995:1570) om medlemsbanker ska ha f�ljande lydelse.

7 a kap.

1 �

2

Medlemsbanker ska ha minst en revisor. Revisor v�ljs av st�mman.

Om banken ska ha flera revisorer, f�r det i stadgarna anges att en eller flera
av dem, dock inte alla, ska utses p� annat s�tt �n genom val p� st�mman.

Uppdraget som revisor upph�r vid slutet av den f�rsta ordinarie st�mma

som h�lls efter det �r d� revisorn uts�gs.

I stadgarna f�r det anges att uppdraget som revisor ska g�lla f�r en l�ngre

tid �n som anges i andra stycket. Uppdraget ska dock upph�ra senast vid
slutet av den ordinarie st�mma som h�lls under det fj�rde r�kenskaps�ret
efter det d� revisorn uts�gs.

St�mman f�r utse en eller flera revisorssuppleanter. Best�mmelserna i

denna lag och lagen (2004:297) om bank- och finansieringsr�relse betr�ff-
ande revisorer g�ller i till�mpliga delar om revisorssuppleanter.

11 kap.

2 �

3

En revisor, en lekmannarevisor eller en granskare i en medlemsbank

�r ers�ttningsskyldig enligt de grunder som anges i 1 �. Han eller hon ska
�ven ers�tta skada som upps�tligen eller av oaktsamhet v�llas av en med-
hj�lpare. I de fall som avses i 7 a kap. 21 � f�rsta stycket 3 och 7 b kap. 19 �
andra stycket denna lag samt 3 kap. 1 � lagen (2009:62) om �tg�rder mot
penningtv�tt och finansiering av terrorism svarar dock revisorn, lekmanna-
revisorn eller granskaren endast f�r skada p� grund av oriktiga uppgifter som
han eller hon eller en medhj�lpare har haft sk�lig anledning att anta var orik-
tiga.

Om ett registrerat revisionsbolag �r revisor eller granskare, �r det detta bo-

lag och den f�r revisionen eller granskningen huvudansvarige som �r er-
s�ttningsskyldiga.

1 Prop. 2009/10:204, bet. 2009/10:CU28, rskr. 2009/10:368.

2 Senaste lydelse 2004:318.

3 Senaste lydelse 2004:318.

SFS 2010:840

Utkom fr�n trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:840

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 november 2010.
2. Ett revisorsuppdrag som har getts f�re ikrafttr�dandet best�r till utg�ng-

en av mandattiden, om inte uppdraget upph�r i f�rtid enligt 7 a kap. 6 � eller
hinder som avses i 7 a kap. 7 � uppkommer.

P� regeringens v�gnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

;