SFS 2010:842 Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder

100842.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:46) om
investeringsfonder;

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 3 § och 4 kap. 19 § lagen

(2004:46) om investeringsfonder ska ha följande lydelse.

2 kap.

3 §

2

För fondbolag gäller det som är föreskrivet om aktiebolag i allmänhet

om inte annat följer av denna lag.

Ett fondbolag ska ha en styrelse med minst tre ledamöter samt en verk-

ställande direktör.

I fråga om europabolag som har ett sådant förvaltningssystem som avses i

artiklarna 39–42 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober
2001 om stadga för europabolag ska vad som sägs om styrelsen eller dess
ledamöter i följande bestämmelser tillämpas på tillsynsorganet eller dess
ledamöter:

2 kap. 1 § 4 om ledningsprövning,
2 kap. 18 § första stycket 1 om förbud mot att handla med en investerings-

fond,

2 kap. 20 a § om meddelandeförbud, och
10 kap. 10 § om rätt för Finansinspektionen att sammankalla styrelsen

samt närvara vid sådant sammanträde och delta i överläggningarna.

Av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabolag framgår

att de i tredje stycket angivna bestämmelserna om styrelsen eller dess leda-
möter ska tillämpas också på ett europabolags lednings- eller förvaltnings-
organ eller dess ledamöter.

Ett fondbolag ska ha minst en revisor.

4 kap.

19 §

Fondbolagets revisorer ska granska de räkenskaper som ligger till

grund för årsberättelsen för en investeringsfond. Revisionsberättelsen, med
eventuella anmärkningar, ska i sin helhet återges i årsberättelsen.

Om Finansinspektionen förordnat en revisor enligt 10 kap. 7 § ska revis-

orn delta i granskningen.

1 Prop. 2009/10:204, bet. 2009/10:CU28, rskr. 2009/10:368.

2 Senaste lydelse 2006:611.

SFS 2010:842

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:842

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Denna lag träder i kraft den 1 november 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Katarina Back
(Finansdepartementet)