SFS 2010:844 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

100844.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden;

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden

dels att 3 kap. 5 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 12 kap. 6 a § och

19 kap. 7 a §, samt närmast före 12 kap. 6 a § och 19 kap. 7 a § nya rubriker
av följande lydelse.

3 kap.

5 §

Ett värdepappersbolag ska ha en styrelse med minst tre ledamöter.

Bolaget ska ha en verkställande direktör.

Ett värdepappersbolag ska ha minst en revisor. Minst en revisor som

bolagsstämman utsett ska vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor
som har avlagt revisorsexamen.

12 kap.

Revision

6 a §

En börs ska ha minst en revisor som utses av stämman. Bara den som

är auktoriserad eller godkänd revisor får vara revisor.

Minst en revisor som stämman utsett ska vara auktoriserad revisor eller

godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen.

19 kap.

Revision

7 a §

En clearingorganisation ska ha minst en revisor som utses av stäm-

man. Bara den som är auktoriserad eller godkänd revisor får vara revisor.

Minst en revisor som stämman utsett ska vara auktoriserad revisor eller

godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2010.

1 Prop. 2009/10:204, bet. 2009/10:CU28, rskr. 2009/10:368.

SFS 2010:844

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:844

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

2. Den som har utsetts till revisor i en börs eller en clearingorganisation

före ikraftträdandet och som enligt 12 kap. 6 a § respektive 19 kap. 7 a § inte
längre ensam kan vara revisor i företaget får ändå kvarstå som revisor under
den resterande mandattiden.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Katarina Back
(Finansdepartementet)