SFS 2010:852 Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

100852.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:1227) om
självdeklarationer och kontrolluppgifter;

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (2001:1227) om själv-

deklarationer och kontrolluppgifter ska införas en ny paragraf, 3 kap. 5 a §,
av följande lydelse.

3 kap.

5 a §

Den som är skyldig att lämna självdeklaration för inkomstslaget

näringsverksamhet ska lämna uppgift om huruvida

1. årsbokslutet eller årsredovisningen, som ligger till grund för självdekla-

rationen, har upprättats med biträde av en uppdragstagare, eller

2. årsredovisningen, som ligger till grund för självdeklarationen, har varit

föremål för revision.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2010 och tillämpas första gången

vid 2011 års taxering.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:204, bet. 2009/10:CU28, rskr. 2009/10:368.

SFS 2010:852

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

;