SFS 2010:864 Lag om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning

100864.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:1651) om
läkarvårdsersättning;

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 § lagen (1993:1651) om läkar-

vårdsersättning ska ha följande lydelse.

9 §

2

Läkarvårdsersättning lämnas inte till en läkare som är anställd i något

landstings hälso- och sjukvård eller i ett bolag eller annan juridisk person
inom hälso- och sjukvården som landstinget har ett rättsligt bestämmande in-
flytande i. Ersättning kan dock lämnas om läkaren är tjänstledig och vikarie-
rar för en annan läkare.

Läkarvårdsersättning lämnas inte till en läkare för verksamhet inom före-

tagshälsovård eller elevhälsa som avser medicinska insatser enligt 2 kap.
25 § skollagen (2010:800).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370.

2 Senaste lydelse 2009:79.

SFS 2010:864

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010