SFS 2010:873 Lag om ändring i lagen (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor

100873.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1110) om kommunernas
skyldighet att svara för vissa elevresor;

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (1991:1110) om kommu-

nernas skyldighet att svara för vissa elevresor ska ha följande lydelse.

2 §

2

För en elev som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen

(1999:1395), ska den kommun som enligt 29 kap. 6 § skollagen (2010:800)
är elevens hemkommun, ansvara för elevens kostnader för dagliga resor mel-
lan bostaden och skolan. Ansvaret gäller för sådana resor där färdvägen är
minst sex kilometer. Stödet ska ges kontant eller på annat lämpligt sätt enligt
kommunens bestämmande. Om stödet ges kontant är kommunen inte skyldig
att ge högre ersättning än vad som motsvarar 1/30 av basbeloppet enligt la-
gen (1962:381) om allmän försäkring för varje hel kalendermånad som
eleven har kostnader för resor mellan bostaden och skolan.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370.

2 Senaste lydelse 1999:1403.

SFS 2010:873

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010