SFS 2010:873 Lag om ändring i lagen (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor

100873.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1991:1110) om kommunernas <br/>skyldighet att svara f�r vissa elevresor;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 23 juni 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 2 � lagen (1991:1110) om kommu-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">nernas skyldighet att svara f�r vissa elevresor ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:472px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r en elev som har r�tt till studiehj�lp enligt studiest�dslagen</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">(1999:1395), ska den kommun som enligt 29 kap. 6 � skollagen (2010:800)<br/>�r elevens hemkommun, ansvara f�r elevens kostnader f�r dagliga resor mel-<br/>lan bostaden och skolan. Ansvaret g�ller f�r s�dana resor d�r f�rdv�gen �r<br/>minst sex kilometer. St�det ska ges kontant eller p� annat l�mpligt s�tt enligt<br/>kommunens best�mmande. Om st�det ges kontant �r kommunen inte skyldig<br/>att ge h�gre ers�ttning �n vad som motsvarar 1/30 av basbeloppet enligt la-<br/>gen (1962:381) om allm�n f�rs�kring f�r varje hel kalenderm�nad som<br/>eleven har kostnader f�r resor mellan bostaden och skolan.</p> <p style="position:absolute;top:652px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2011.</p> <p style="position:absolute;top:687px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">JAN BJ�RKLUND</p> <p style="position:absolute;top:740px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft19">Claes M�rtensson<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 1999:1403.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2010:873</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 juli 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1991:1110) om kommunernas
skyldighet att svara f�r vissa elevresor;

utf�rdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 2 � lagen (1991:1110) om kommu-

nernas skyldighet att svara f�r vissa elevresor ska ha f�ljande lydelse.

2 �

2

F�r en elev som har r�tt till studiehj�lp enligt studiest�dslagen

(1999:1395), ska den kommun som enligt 29 kap. 6 � skollagen (2010:800)
�r elevens hemkommun, ansvara f�r elevens kostnader f�r dagliga resor mel-
lan bostaden och skolan. Ansvaret g�ller f�r s�dana resor d�r f�rdv�gen �r
minst sex kilometer. St�det ska ges kontant eller p� annat l�mpligt s�tt enligt
kommunens best�mmande. Om st�det ges kontant �r kommunen inte skyldig
att ge h�gre ers�ttning �n vad som motsvarar 1/30 av basbeloppet enligt la-
gen (1962:381) om allm�n f�rs�kring f�r varje hel kalenderm�nad som
eleven har kostnader f�r resor mellan bostaden och skolan.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2011.

P� regeringens v�gnar

JAN BJ�RKLUND

Claes M�rtensson
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370.

2 Senaste lydelse 1999:1403.

SFS 2010:873

Utkom fr�n trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;