SFS 2010:874 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

100874.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i inkomstskattelagen (1999:1229);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 23 juni 2010.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 11 kap. 21 och 34 �� inkomst-</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">skattelagen (1999:1229)</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:312px;white-space:nowrap" class="ft13">2 ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>11 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:489px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>21 �</b></p> <p style="position:absolute;top:489px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">Ers�ttningar och f�rm�ner till utomlands stationerad personal vid en</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">statlig myndighet ska inte tas upp, om ers�ttningen eller f�rm�nen �r f�ran-<br/>ledd av stationeringen och avser</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">1. bostad p� stationeringsorten,<br/>2. avgift f�r barns deltagande i f�rskola, fritidshem eller s�dan pedagogisk</p> <p style="position:absolute;top:577px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800) eller liknande och av-<br/>gift f�r barnets m�ltider d�r, dock endast till den del avgiften �verstiger den<br/>avgift som normalt till�mpas f�r s�dan verksamhet i Sverige,</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">3. avgift f�r barns skolg�ng i grundskola, gymnasieskola eller liknande</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">och avgift f�r barnets skolm�ltider,</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">4. egna och familjemedlemmars resor till och fr�n stationeringsorten,</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">dock h�gst fyra resor per person och kalender�r,</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">5. medf�ljandetill�gg f�r make, maka eller sambo, som p� grund av statio-</p> <p style="position:absolute;top:719px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">neringen g�r miste om egen f�rv�rvsinkomst, till den del till�gget inte �ver-<br/>stiger en tolftedel av tre och ett halvt prisbasbelopp per m�nad, och</p> <p style="position:absolute;top:754px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">6. merkostnadstill�gg till den del det inte �verstiger ett belopp som mot-</p> <p style="position:absolute;top:772px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">svarar den normala �kningen av levnadskostnaderna f�r den anst�llde och<br/>f�r medf�ljande familjemedlemmar n�r det g�ller livsmedel, transporter och<br/>andra merkostnader p� stationeringsorten.</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Ers�ttningar f�r �kade levnadskostnader eller f�r skolavgifter f�r barn och</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">f�rm�n av bostad fr�n Styrelsen f�r Stockholms internationella freds-<br/>forskningsinstitut (SIPRI) ska inte tas upp av s�dana forskare vid SIPRI som</p> <p style="position:absolute;top:878px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110"> �r utl�ndska medborgare,<br/> �r kontraktsanst�llda p� best�md tid, och<br/> vid tidpunkten f�r anst�llningen hos SIPRI inte �r bosatta i Sverige.</p> <p style="position:absolute;top:948px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>34 �</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:948px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">F�ljande ers�ttningar i samband med studier ska tas upp:</p> <p style="position:absolute;top:966px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. utbildningsbidrag f�r doktorander, och</p> <p style="position:absolute;top:1009px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370.</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Lagen omtryckt 2008:803.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2010:539.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:874</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 juli 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:874</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">2. ers�ttning till deltagare i teckenspr�ksutbildning f�r vissa f�r�ldrar</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">(TUFF).</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Studiest�d enligt studiest�dslagen (1999:1395) ska inte tas upp. Detta g�l-</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ler ocks�</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">1. statsbidrag som administreras av Specialpedagogiska skolmyndigheten</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">f�r</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft23"> kortare studier om funktionshinder,<br/> kortare studier p� grundskole- eller gymnasieniv� som �r s�rskilt anpas-</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">sade f�r personer med funktionshinder, och</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft23"> studier inom s�rskild utbildning f�r vuxna, eller<br/>2. statsbidrag som administreras av Sametinget f�r kortare studier i alfa-</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">betisering i samiska.</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Ers�ttning enligt lagen (2010:538) om prestationsbaserad stimulansers�tt-</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ning inom utbildning i svenska f�r invandrare ska inte tas upp.</p> <p style="position:absolute;top:434px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2011 i fr�ga om 11 kap. 21 � och i �v-</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">rigt den 1 juli 2012.</p> <p style="position:absolute;top:469px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r bidrag som har beslutats f�re</p> <p style="position:absolute;top:487px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:557px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">MATS ODELL</p> <p style="position:absolute;top:575px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft23">Peter Ljungqvist<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utf�rdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 11 kap. 21 och 34 �� inkomst-

skattelagen (1999:1229)

2 ska ha f�ljande lydelse.

11 kap.

21 �

Ers�ttningar och f�rm�ner till utomlands stationerad personal vid en

statlig myndighet ska inte tas upp, om ers�ttningen eller f�rm�nen �r f�ran-
ledd av stationeringen och avser

1. bostad p� stationeringsorten,
2. avgift f�r barns deltagande i f�rskola, fritidshem eller s�dan pedagogisk

verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800) eller liknande och av-
gift f�r barnets m�ltider d�r, dock endast till den del avgiften �verstiger den
avgift som normalt till�mpas f�r s�dan verksamhet i Sverige,

3. avgift f�r barns skolg�ng i grundskola, gymnasieskola eller liknande

och avgift f�r barnets skolm�ltider,

4. egna och familjemedlemmars resor till och fr�n stationeringsorten,

dock h�gst fyra resor per person och kalender�r,

5. medf�ljandetill�gg f�r make, maka eller sambo, som p� grund av statio-

neringen g�r miste om egen f�rv�rvsinkomst, till den del till�gget inte �ver-
stiger en tolftedel av tre och ett halvt prisbasbelopp per m�nad, och

6. merkostnadstill�gg till den del det inte �verstiger ett belopp som mot-

svarar den normala �kningen av levnadskostnaderna f�r den anst�llde och
f�r medf�ljande familjemedlemmar n�r det g�ller livsmedel, transporter och
andra merkostnader p� stationeringsorten.

Ers�ttningar f�r �kade levnadskostnader eller f�r skolavgifter f�r barn och

f�rm�n av bostad fr�n Styrelsen f�r Stockholms internationella freds-
forskningsinstitut (SIPRI) ska inte tas upp av s�dana forskare vid SIPRI som

 �r utl�ndska medborgare,
 �r kontraktsanst�llda p� best�md tid, och
 vid tidpunkten f�r anst�llningen hos SIPRI inte �r bosatta i Sverige.

34 �

3

F�ljande ers�ttningar i samband med studier ska tas upp:

1. utbildningsbidrag f�r doktorander, och

1 Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

3 Senaste lydelse 2010:539.

SFS 2010:874

Utkom fr�n trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:874

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

2. ers�ttning till deltagare i teckenspr�ksutbildning f�r vissa f�r�ldrar

(TUFF).

Studiest�d enligt studiest�dslagen (1999:1395) ska inte tas upp. Detta g�l-

ler ocks�

1. statsbidrag som administreras av Specialpedagogiska skolmyndigheten

f�r

 kortare studier om funktionshinder,
 kortare studier p� grundskole- eller gymnasieniv� som �r s�rskilt anpas-

sade f�r personer med funktionshinder, och

 studier inom s�rskild utbildning f�r vuxna, eller
2. statsbidrag som administreras av Sametinget f�r kortare studier i alfa-

betisering i samiska.

Ers�ttning enligt lagen (2010:538) om prestationsbaserad stimulansers�tt-

ning inom utbildning i svenska f�r invandrare ska inte tas upp.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2011 i fr�ga om 11 kap. 21 � och i �v-

rigt den 1 juli 2012.

2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r bidrag som har beslutats f�re

ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

MATS ODELL

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

;