SFS 2010:874 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

100874.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 kap. 21 och 34 §§ inkomst-

skattelagen (1999:1229)

2 ska ha följande lydelse.

11 kap.

21 §

Ersättningar och förmåner till utomlands stationerad personal vid en

statlig myndighet ska inte tas upp, om ersättningen eller förmånen är föran-
ledd av stationeringen och avser

1. bostad på stationeringsorten,
2. avgift för barns deltagande i förskola, fritidshem eller sådan pedagogisk

verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800) eller liknande och av-
gift för barnets måltider där, dock endast till den del avgiften överstiger den
avgift som normalt tillämpas för sådan verksamhet i Sverige,

3. avgift för barns skolgång i grundskola, gymnasieskola eller liknande

och avgift för barnets skolmåltider,

4. egna och familjemedlemmars resor till och från stationeringsorten,

dock högst fyra resor per person och kalenderår,

5. medföljandetillägg för make, maka eller sambo, som på grund av statio-

neringen går miste om egen förvärvsinkomst, till den del tillägget inte över-
stiger en tolftedel av tre och ett halvt prisbasbelopp per månad, och

6. merkostnadstillägg till den del det inte överstiger ett belopp som mot-

svarar den normala ökningen av levnadskostnaderna för den anställde och
för medföljande familjemedlemmar när det gäller livsmedel, transporter och
andra merkostnader på stationeringsorten.

Ersättningar för ökade levnadskostnader eller för skolavgifter för barn och

förmån av bostad från Styrelsen för Stockholms internationella freds-
forskningsinstitut (SIPRI) ska inte tas upp av sådana forskare vid SIPRI som

� är utländska medborgare,
� är kontraktsanställda på bestämd tid, och
� vid tidpunkten för anställningen hos SIPRI inte är bosatta i Sverige.

34 §

3

Följande ersättningar i samband med studier ska tas upp:

1. utbildningsbidrag för doktorander, och

1 Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

3 Senaste lydelse 2010:539.

SFS 2010:874

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:874

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

2. ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar

(TUFF).

Studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395) ska inte tas upp. Detta gäl-

ler också

1. statsbidrag som administreras av Specialpedagogiska skolmyndigheten

för

� kortare studier om funktionshinder,
� kortare studier på grundskole- eller gymnasienivå som är särskilt anpas-

sade för personer med funktionshinder, och

� studier inom särskild utbildning för vuxna, eller
2. statsbidrag som administreras av Sametinget för kortare studier i alfa-

betisering i samiska.

Ersättning enligt lagen (2010:538) om prestationsbaserad stimulansersätt-

ning inom utbildning i svenska för invandrare ska inte tas upp.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011 i fråga om 11 kap. 21 § och i öv-

rigt den 1 juli 2012.

2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för bidrag som har beslutats före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)