SFS 2010:875 Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

100875.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i studiestödslagen (1999:1395);

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 25 § studiestödslagen

(1999:1395) ska ha följande lydelse.

3 kap.

25 §

2

Studiemedel får inte lämnas eller tas emot för den tid för vilken det

lämnas

1. studiehjälp enligt 2 kap.,
2. aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning för att delta i ett arbets-

marknadspolitiskt program,

3. utbildningsbidrag för doktorander,
4. sjukersättning, aktivitetsersättning eller rehabiliteringsersättning enligt

lagen (1962:381) om allmän försäkring,

5. statsbidrag som administreras av Specialpedagogiska skolmyndigheten

för

– kortare studier om funktionshinder,
– kortare studier på grundskole- eller gymnasienivå som är särskilt

anpassade för personer med funktionshinder, och

– studier inom särskild utbildning för vuxna,
6. statsbidrag som administreras av Sametinget för kortare studier i

alfabetisering i samiska, eller

7. ersättning enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa

nyanlända invandrare.

Studiemedel får inte lämnas för den tid då den studerande tjänstgör enligt

lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fullgör utbildning till reserv-
eller yrkesofficer.

Studiemedel får inte lämnas för högskoleutbildning på forskarnivå om den

studerande är eller har varit anställd som doktorand eller har eller har haft
utbildningsbidrag för doktorander.

Studiemedel får inte lämnas för den tid då den studerande beviljats studie-

stöd eller motsvarande studiefinansiering från ett annat land. Regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om
vilken utländsk studiefinansiering som ska omfattas av detta stycke.

1 Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370.

2 Senaste lydelse 2010:203.

SFS 2010:875

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:875

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Regeringen får meddela föreskrifter om avvikelser från första stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för bidrag som har beslutats före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

TOBIAS KRANTZ

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)