SFS 2010:876 Lag om ändring i lagen (1991:1109) om uppdragsutbildning i vissa fall

100876.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1109) om
uppdragsutbildning i vissa fall;

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 och 4 §§ lagen (1991:1109) om

uppdragsutbildning i vissa fall ska ha följande lydelse.

2 §

Kommuner och landsting får bedriva uppdragsutbildning som i fråga

om art och nivå motsvarar den verksamhet kommunen eller landstinget får
bedriva inom skolväsendet. Uppdragsutbildningen får dock inte motsvara ett
helt nationellt program i gymnasieskolan.

4 §

Deltagare i sådan uppdragsutbildning som motsvarar utbildning inom

skolväsendet eller i kommunal högskoleutbildning inom vårdområdet får ges
betyg eller annat kompetensbevis enligt bestämmelserna för sådan
utbildning under de förutsättningar som anges i föreskrifter som meddelas
av regeringen.

�ven i andra frågor som rör förhållandet till skolväsendet eller högskole-

utbildning meddelas föreskrifter av regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370.

SFS 2010:876

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010