SFS 2010:877 Lag om ändring i skollagen (2010:800)

100877.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skollagen (2010:800);

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 22 kap. 11 § skollagen (2010:800)

ska ha följande lydelse.

22 kap.

11 §

Hemkommunen är skyldig att se till att utbildning i svenska för

invandrare erbjuds dem som enligt 13 § har rätt att delta i utbildningen.

Utbildningen ska finnas tillgänglig så snart som möjligt efter det att en rätt

till utbildning i svenska för invandrare inträtt. Om det inte finns särskilda
skäl ska utbildningen kunna påbörjas inom tre månader.

Varje kommun ska aktivt verka för att en nyanländ som omfattas av lagen

(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare kan på-
börja utbildningen inom en månad från det att den nyanlände anmält sig till
utbildning i svenska för invandrare hos kommunen.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2010 och ska tillämpas på ut-

bildning från och med den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370.

SFS 2010:877

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010