SFS 2010:879 Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag;utfärdad den 23

100879.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag;

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag

1 §

Med allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag avses i denna lag ett

aktiebolag som en kommun eller flera kommuner gemensamt har det
bestämmande inflytandet över och som i allmännyttigt syfte

1. i sin verksamhet huvudsakligen förvaltar fastigheter i vilka bostads-

lägenheter upplåts med hyresrätt,

2. främjar bostadsförsörjningen i den eller de kommuner som är ägare till

bolaget, och

3. erbjuder hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i

bolaget.

Med bestämmande inflytande avses att en kommun eller flera kommuner

gemensamt äger aktier i ett aktiebolag med mer än hälften av samtliga röster
i bolaget och också förfogar över så många röster.

Det inflytande som utövas av ett bolag över vilket en kommun eller flera

kommuner har ett bestämmande inflytande ska anses utövat av kommunen
eller flera kommuner gemensamt.

2 §

Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ska bedriva verksam-

heten enligt affärsmässiga principer trots 2 kap. 7 § och 8 kap. 3 c § kom-
munallagen (1991:900).

Första stycket hindrar inte att det lämnas sådant stöd till ett allmännyttigt

kommunalt bostadsaktiebolag som

1. har godkänts av Europeiska kommissionen, eller
2. har lämnats enligt sådana förordningar som Europeiska kommissionen

beslutat enligt artikel 108.4 i fördraget om Europeiska unionens funktions-
sätt, eller

3. har lämnats enligt villkor för stöd som har fastställts av Europeiska

kommissionen och som anses förenligt med den gemensamma marknaden
samt är undantaget från kravet på anmälan i artikel 108.3 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt.

1 Prop. 2009/10:185, bet. 2009/10:CU24, rskr. 2009/10:374.

SFS 2010:879

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:879

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Värdeöverföringar

3 §

Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolags värdeöverföringar får

under ett räkenskapsår inte överstiga ett belopp som motsvarar räntan på det
kapital som kommunen eller kommunerna vid föregående räkenskapsårs
utgång har skjutit till i bolaget som betalning för aktier. Räntesatsen ska där-
vid utgöras av den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räken-
skapsår med tillägg av en procentenhet.

Värdeöverföringar under ett räkenskapsår får dock inte överstiga ett

belopp som motsvarar hälften av bolagets resultat för föregående räken-
skapsår.

4 §

Begränsningen av värdeöverföringar i 3 § gäller inte för överföring av

sådant nettoöverskott som uppkommit vid avyttring av fastigheter under
föregående räkenskapsår. Med nettoöverskott avses skillnaden mellan en
fastighets försäljningspris och dess bokförda värde med tillägg för försälj-
ningskostnader.

Värdeöverföringar enligt första stycket får dock inte överstiga hälften av

nettoöverskottet och ska ha föregåtts av kommunfullmäktiges beslut.

5 §

Begränsningen av värdeöverföringar i 3 § gäller inte för överföring av

överskott som uppkommit under föregående räkenskapsår

1. om överskottet används för sådana åtgärder inom ramen för kom-

munens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sam-
manhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka
kommunen har ett särskilt ansvar, eller

2.

om värdeöverföringen görs mellan allmännyttiga kommunala

bostadsaktiebolag inom samma koncern.

6 §

Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ska skriftligen varje år

till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer lämna upp-
gifter om beslutade värdeöverföringar och hur de har beräknats.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. Genom lagen upphävs lagen (2002:102) om allmännyttiga bostads-

företag.

3. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för begränsad vinstutdel-

ning och rapportering av sådan utdelning som avses i 1 kap. 1 och 4 §§ den
lagen under det räkenskapsår som har inletts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

MATS ODELL
(Finansdepartementet)