SFS 2010:888 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

100888.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (1987:10);

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 13 kap. 6 § plan- och bygglagen

(1987:10) ska ha följande lydelse.

13 kap.

6 §

2

En sådan ideell förening eller annan juridisk person som avses i

16 kap. 13 § miljöbalken får överklaga ett beslut att anta, ändra eller upp-
häva en detaljplan som

1. kan antas medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att planom-

rådet får tas i anspråk för verksamheter eller åtgärder som anges i 5 kap. 18 §
tredje stycket denna lag, eller

2. innebär att ett område inte längre ska omfattas av strandskydd enligt

7 kap. miljöbalken.

En sådan ideell förening som avses i 16 kap. 14 § miljöbalken får över-

klaga ett beslut enligt första stycket 2.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Magnus Blücher
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU24, rskr. 2009/10:353.

2 Senaste lydelse 2009:530.

SFS 2010:888

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010