SFS 2010:899 Lag om ändring i lagen (1957:390) om fiskearrenden

100899.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1957:390) om fiskearrenden;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1957:390) om fiske-

arrenden ska ha följande lydelse.

1 §

2

I fråga om avtal, varigenom någon mot vederlag upplåter fiskerätt åt

annan, ska, utöver vad som beträffande nyttjanderätt i allmänhet följer av
7 kap. jordabalken, gälla vad som föreskrivs nedan i denna lag, om upplåtel-
sens ändamål är yrkesfiske eller annat fiske som är av väsentlig betydelse för
arrendatorns försörjning.

Har rätt till fiske, i samband med jordbruksarrende eller annars, upplåtits

genom avtal som huvudsakligen har annat ändamål än vad som föreskrivs i
första stycket, ska denna lag inte tillämpas.

Förbehåll som strider mot bestämmelse i denna lag är utan verkan mot

arrendatorn eller den som har rätt att träda i dennes ställe, om inte annat
anges.

I de fall då det föreskrivs att arrendenämnden ska godkänna ett förbehåll

enligt tredje stycket eller något annat avtalsvillkor för att detta ska bli giltigt,
får godkännande sökas endast om detta angivits i avtalet. Ansökan får inte
prövas om den kommer in till arrendenämnden senare än en månad efter det
att avtalet ingicks. Leder en prövning till att godkännande vägras, förfaller
avtalet, om inte något annat har överenskommits.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1 Prop. 2009/10:212, bet. 2009/10:MJU23, rskr. 2009/10:347.

2 Senaste lydelse 1984:680.

SFS 2010:899

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010