SFS 2010:899 Lag om ändring i lagen (1957:390) om fiskearrenden

100899.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:742px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1957:390) om fiskearrenden;</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 1 juli 2010.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:330px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 1 � lagen (1957:390) om fiske-</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">arrenden ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:452px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">I fr�ga om avtal, varigenom n�gon mot vederlag uppl�ter fisker�tt �t</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">annan, ska, ut�ver vad som betr�ffande nyttjander�tt i allm�nhet f�ljer av<br/>7 kap. jordabalken, g�lla vad som f�reskrivs nedan i denna lag, om uppl�tel-<br/>sens �ndam�l �r yrkesfiske eller annat fiske som �r av v�sentlig betydelse f�r<br/>arrendatorns f�rs�rjning.</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Har r�tt till fiske, i samband med jordbruksarrende eller annars, uppl�tits</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">genom avtal som huvudsakligen har annat �ndam�l �n vad som f�reskrivs i<br/>f�rsta stycket, ska denna lag inte till�mpas. </p> <p style="position:absolute;top:595px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rbeh�ll som strider mot best�mmelse i denna lag �r utan verkan mot</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">arrendatorn eller den som har r�tt att tr�da i dennes st�lle, om inte annat<br/>anges.</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">I de fall d� det f�reskrivs att arrenden�mnden ska godk�nna ett f�rbeh�ll</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">enligt tredje stycket eller n�got annat avtalsvillkor f�r att detta ska bli giltigt,<br/>f�r godk�nnande s�kas endast om detta angivits i avtalet. Ans�kan f�r inte<br/>pr�vas om den kommer in till arrenden�mnden senare �n en m�nad efter det<br/>att avtalet ingicks. Leder en pr�vning till att godk�nnande v�gras, f�rfaller<br/>avtalet, om inte n�got annat har �verenskommits.</p> <p style="position:absolute;top:772px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer.</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ESKIL ERLANDSSON</p> <p style="position:absolute;top:863px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft19">Mats Wiberg<br/>(Jordbruksdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1024px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2009/10:212, bet. 2009/10:MJU23, rskr. 2009/10:347.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 1984:680.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2010:899</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 13 juli 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1957:390) om fiskearrenden;

utf�rdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 1 � lagen (1957:390) om fiske-

arrenden ska ha f�ljande lydelse.

1 �

2

I fr�ga om avtal, varigenom n�gon mot vederlag uppl�ter fisker�tt �t

annan, ska, ut�ver vad som betr�ffande nyttjander�tt i allm�nhet f�ljer av
7 kap. jordabalken, g�lla vad som f�reskrivs nedan i denna lag, om uppl�tel-
sens �ndam�l �r yrkesfiske eller annat fiske som �r av v�sentlig betydelse f�r
arrendatorns f�rs�rjning.

Har r�tt till fiske, i samband med jordbruksarrende eller annars, uppl�tits

genom avtal som huvudsakligen har annat �ndam�l �n vad som f�reskrivs i
f�rsta stycket, ska denna lag inte till�mpas.

F�rbeh�ll som strider mot best�mmelse i denna lag �r utan verkan mot

arrendatorn eller den som har r�tt att tr�da i dennes st�lle, om inte annat
anges.

I de fall d� det f�reskrivs att arrenden�mnden ska godk�nna ett f�rbeh�ll

enligt tredje stycket eller n�got annat avtalsvillkor f�r att detta ska bli giltigt,
f�r godk�nnande s�kas endast om detta angivits i avtalet. Ans�kan f�r inte
pr�vas om den kommer in till arrenden�mnden senare �n en m�nad efter det
att avtalet ingicks. Leder en pr�vning till att godk�nnande v�gras, f�rfaller
avtalet, om inte n�got annat har �verenskommits.

Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer.

P� regeringens v�gnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1 Prop. 2009/10:212, bet. 2009/10:MJU23, rskr. 2009/10:347.

2 Senaste lydelse 1984:680.

SFS 2010:899

Utkom fr�n trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;