SFS 2010:907 Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)

100907.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152);

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 4 § och 18 kap. 11 § fastig-

hetstaxeringslagen (1979:1152) ska ha följande lydelse.

2 kap.

4 §

2

Mark ska indelas i de ägoslag som anges i det följande. Mark som är

vattentäckt ska indelas endast om den är täktmark. Indelningen får inte
påverkas av förekomsten av byggnad som ska rivas (saneringsbyggnad) eller
av byggnad eller byggnader vars sammanlagda taxeringsvärde inte skulle
uppgå till 50 000 kronor.

1 Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366.

2 Senaste lydelse 2009:1407.

Tomtmark

Mark som upptas av småhus, ägarlägenheter, hyreshus,
kraftverksbyggnad, industribyggnad, specialbyggnad

eller övrig byggnad samt trädgård, parkeringsplats,

upplagsplats, kommunikationsutrymme m.m., som
ligger i anslutning till en sådan byggnad.

Mark till fastighet, som är bebyggd med småhus,

hyreshus, kraftverksbyggnad, industribyggnad, special-
byggnad eller övrig byggnad, ska i sin helhet utgöra
tomtmark, om fastigheten ligger i ett ägoskifte och
har en total areal som inte överstiger två hektar. Detta
ska dock inte gälla om fastighetens mark till någon
del ska taxeras tillsammans med annan egendom en-
ligt reglerna i 4 kap.

Vad nu har sagts om tomtmark ska också gälla

mark till obebyggd fastighet, som har bildats för
byggnadsändamål under de senaste två åren. Har
fastigheten bildats längre tillbaka i tiden ska marken
utgöra tomtmark endast om det är uppenbart att den
får bebyggas. I övriga fall ska obebyggd mark anses
som tomtmark endast om marken enligt detaljplan
utgör kvartersmark för enskilt bebyggande och det

SFS 2010:907

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

2

SFS 2010:907

18 kap.

11 §

3

Den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan-

och byggnadsväsendet ska i behövlig omfattning, enligt närmare föreskrifter
av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, lämna Skatte-
verket uppgift om arten och omfattningen av den byggnadsverksamhet som
avses med bygglov, rivningslov, marklov, anmälan eller tillstånd enligt för-
handsbesked enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Uppgift ska lämnas för varje fastighet för sig senast två veckor efter

utgången av varje kvartal och omfatta de lov och tillstånd som lämnats samt
de anmälningar som kommit in under kvartalet.

Länsstyrelsen ska, enligt föreskrifter av regeringen eller den myndighet

som regeringen bestämmer, lämna Skatteverket uppgift om sådana beslut av
länsstyrelsen som är av betydelse för fastighetstaxeringen.

1. Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

inte är uppenbart att bebyggelsen inte ska genom-
föras. Detsamma gäller om det finns giltigt bygglov
eller tillstånd enligt ett förhandsbesked enligt plan-
och bygglagen (2010:900), avseende sådan byggnad
som anges i andra stycket.

Täktmark

Mark för vilken täkttillstånd enligt 9 kap. miljö-
balken, förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd eller lagen (1998:812)
med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
gäller. Med täkttillstånd ska jämställas pågående
täkt. Byggnad på täktområde för täktens utnyttjande
hindrar inte att marken indelas som täktmark.

�&kermark

Mark som används eller lämpligen kan användas till
växtodling eller bete och som är lämplig att plöjas.

Betesmark

Mark som används eller lämpligen kan användas till
bete och som inte är lämplig att plöjas.

Produktiv

skogsmark

Skogsmark som enligt vedertagna bedömnings-
grunder kan producera i genomsnitt minst en kubik-
meter virke per hektar och år.

Skogligt impediment

Improduktiv skogsmark samt träd- och buskmark.

Med improduktiv skogsmark avses skogsmark som
inte är produktiv skogsmark. Med skogsmark samt
träd- och buskmark avses detsamma som i 2 och
2 a §§ skogsvårdslagen (1979:429).

�vrig mark

Mark som inte ska utgöra något av de tidigare
nämnda ägoslagen.

3 Senaste lydelse 2003:650.

background image

3

SFS 2010:907

2. Det som sägs om bygglov och tillstånd enligt förhandsbesked i 2 kap.

4 § ska tillämpas också på lov och tillstånd enligt förhandsbesked enligt den
upphävda plan- och bygglagen (1987:10).

3. Det som sägs om lov, anmälningar och tillstånd enligt förhandsbesked i

18 kap. 11 § ska tillämpas också på lov, bygganmälningar och tillstånd
enligt förhandsbesked enligt den upphävda plan- och bygglagen (1987:10).

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Christina Eng
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010