SFS 2010:914 Lag om ändring i lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m.

100914.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:320) om
byggfelsförsäkring m.m.;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1, 1 a, 13 och 22 §§ lagen

(1993:320) om byggfelsförsäkring m.m.

2 ska ha följande lydelse.

1 §

En byggfelsförsäkring ska finnas vid en nybyggnad eller ombyggnad

som avses i 1 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900), om byggnaden helt
eller till övervägande del är avsedd att användas som bostad för permanent
bruk.

1 a §

I fråga om en- eller tvåbostadshus (småhus) gäller i stället för det

som sägs i 1 § att en byggfelsförsäkring ska finnas

1. vid en nybyggnad, och
2. vid en tillbyggnad eller åtgärd som är anmälningspliktig enligt före-

skrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 8 § plan- och bygglagen
(2010:900), om det finns behov av en sådan försäkring.

Trots första stycket behöver en byggfelsförsäkring inte finnas för åtgärder

som enligt 9 kap. 4 § plan- och bygglagen inte kräver bygglov eller åtgärder
som utförs av byggherren i egenskap av konsument av huset.

13 §

Ett färdigställandeskydd ska finnas i fråga om småhus

1. vid en nybyggnad, och
2. vid en tillbyggnad eller åtgärd som är anmälningspliktig enligt före-

skrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 8 § plan- och bygglagen
(2010:900), om det finns behov av ett sådant skydd.

Ett färdigställandeskydd behövs dock inte, om åtgärden enligt 9 kap. 4 §

plan- och bygglagen inte kräver bygglov.

22 §

Att byggnadsarbetet inte får påbörjas förrän ett bevis om byggfelsför-

säkring och färdigställandeskydd har företetts för den eller de nämnder som
fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet, framgår av
10 kap. 23 § plan- och bygglagen (2010:900).

1 Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366.

2 Lagen omtryckt 2004:552.

SFS 2010:914

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

2

SFS 2010:914

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

1. Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.
2. �ldre föreskrifter ska fortfarande gälla för mål och ärenden som har

påbörjats före ikraftträdandet och för mål och ärenden som avser över-
klagande av beslut i ett sådant mål eller ärende till dess målet eller ärendet är
slutligt avgjort.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Magnus Blücher
(Miljödepartementet)